Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 26 juni 2002 : - is de heer Marissiaux, P., gerechtelijk stagiair in het gerechtelijk arrondissement Brussel, benoemd tot toegevoegd substituut-procureu

Rechterlijke Orde

Bij koninklijke besluiten van 26 juni 2002 :

- is de heer Marissiaux, P., gerechtelijk stagiair in het gerechtelijk arrondissement Brussel, benoemd tot toegevoegd substituut-procureur des Konings in het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik;

zijn benoemd tot substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi :

- de heer Hourdiaux, F.;

- Mevr. Honnorez, A.,

gerechtelijke stagiaires in het gerechtelijk arrondissement Charleroi.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT