Samenstelling van een wervingsreserve van mannelijke of vrouwelijke taalattachés 1. De Raad van State zal eerlang een vergelijkend examen voor de samenstelling van een wervingsreserve van Franstalige

Samenstelling van een wervingsreserve van mannelijke of vrouwelijke taalattachés

 1. De Raad van State zal eerlang een vergelijkend examen voor de samenstelling van een wervingsreserve van Franstalige taalattachés bij de Dienst Overeenstemming der Teksten.

 2. Tot het vergelijkend examen worden toegelaten, de kandidaten die de volgende voorwaarden vervullen :

  1. Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte;

  2. een onberispelijk gedrag hebben;

  3. de burgerlijke en politieke rechten genieten;

  4. voor de mannelijke kandidaten : aan de dienstplichtwetten voldaan hebben;

  5. in het bezit zijn van een diploma of getuigschrift vereist voor toelating tot niveau A van het rijkspersoneel.

 3. Het vergelijkend examen omvat de volgende gedeelten :

  1. Schriftelijk gedeelte :

   1. Vertaalexamen, met uitsluiting :

    1. vertaling in het Frans :

     1. van een tekst over een algemeen onderwerp;

     2. van een tekst over een juridisch of administratief onderwerp;

     3. van een arrest of van een advies van de Raad van State;

    2. vertaling in het Nederlands :

     1. van een tekst over een algemeen onderwerp;

     2. van een tekst over een juridisch of administratief onderwerp.

     - Facultatief :

    3. vertaling in het Duits of Engels :

     van een tekst over een algemeen onderwerp.

     N.B. : deze proef levert een bonuspunt op voor diegene die ze aflegt.

   2. Verhandeling, met uitsluiting :

    1. verhandeling in het Frans;

    2. samenvatting (twintig regels) in het Nederlands, van die verhandeling.

  2. Mondeling gedeelte :

   Onderhoud, in het Frans en in het Nederlands, over algemene onderwerpen en over de vertalingen bedoeld onder de punten A, 1° tot 3°.

   De volgende betrekkelijke waarde wordt toegekend :

   - 6 aan het examenvak onder I, B ;

   - 2 aan ieder van de drie vakken onder I, A, 1° en aan het mondeling examen;

   - 1 aan ieder van de vakken bedoeld onder 1, A, 2°, a en b.

   Voor het vak onder 1, A, 3°, wordt 1 bonuspunt toegekend.

   De beoordeling wordt telkens uitgedrukt door een waardecijfer van 0 tot 20.

   Geslaagd zijn :

   - voor de schiftingsexamens : de kandidaten die 60 pct. van de punten behalen;

   - over het gehele examen : zij die 70 pct. van de punten behalen.

   De kandidaten mogen juridische en administratieve woordenboeken gebruiken voor het vertaalexamen bedoeld onder I, A.

 4. Het examen is vier jaar geldig voor de benoeming in de betrekkingen van taalattaché die in de loop van die periode vacant zouden zijn. De geldigheidstermijn vangt aan op de datum van het proces-verbaal.

 5. ...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT