Derde oproep tot kandidaten voor de mandaten als lid niet-magistraat van de commissies voor de evaluatie van de gerechtelijke stage Artikel 42 van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke op

Derde oproep tot kandidaten voor de mandaten als lid niet-magistraat van de commissies voor de evaluatie van de gerechtelijke stage

Artikel 42 van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding, stelt bij het Instituut voor gerechtelijke opleiding twee commissies voor de evaluatie van de gerechtelijke stage in, de ene Nederlandstalig en de andere Franstalig.

Die commissies zijn belast met de volgende taken :

  1. de programma's uitwerken van de stages bedoeld in artikel 259octies, § 2, eerste lid, tweede gedachtestreepje en § 3, tweede lid, tweede gedachtestreepje, van het Gerechtelijk Wetboek;

  2. de follow-up van de stagiair waarborgen;

  3. de stageverslagen bedoeld in artikel 259octies van het Gerechtelijk Wetboek ontvangen;

  4. ingeval één of meer stageverslagen ongunstig zijn, aan de minister van Justitie advies verlenen, eventueel met een voorstel houdende een nieuwe affectatie van de stagiair of een voorstel tot voortijdige beëindiging van de stage;

  5. binnen de maand na de ontvangst van alle stageverslagen, overgaan tot de eindevaluatie van de stage en over de stage een omstandig eindverslag opmaken;

  6. toezien, in voorkomend geval via aanbevelingen gericht tot de stagemeesters, op de harmonisering van de inhoud van de praktische opleiding van de stagiair en de afstemming ervan op de vereisten van de functie.

Artikel 43 van de voornoemde wet verduidelijkt de samenstelling van de commissies.

Iedere commissie is samengesteld uit :

- een lid van de zittende magistratuur, dat geen lid is van de Hoge Raad voor de Justitie

- een magistraat van het openbaar ministerie die geen lid is van de Hoge Raad voor de Justitie

- de adjunct-directeur van het Instituut voor gerechtelijke opleiding bevoegd voor de afdeling magistraten van de rechterlijke orde en gerechtelijke stagiairs, of zijn vertegenwoordiger;

- twee deskundigen inzake onderwijs, pedagogie of arbeidspsychologie, die geen lid zijn van de Hoge Raad voor de Justitie.

Volgens dezelfde procedure wordt voor ieder van die effectieve leden een plaatsvervangend lid aangewezen.

Ze zijn voor een hernieuwbare termijn van vier jaar...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT