Koninklijk besluit tot wijziging van de wijze van uitgifte van de loterijen met biljetten genaamd ' Cabrio ' en ' Thematische ', openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij., de 21 juin 2002

Artikel 1. Artikel 3 van het koninklijk besluit van 14 mei 2002 betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten, " Cabrio " genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, wordt vervangen door de volgende bepaling :

" Art. 3. Per hoeveelheid van één miljoen uitgegeven biljetten is het aantal loten vastgesteld op 253 950, waaronder 153 940 loten in geld en 100 010 loten in natura.

Voor de loten in geld zijn er 40 loten van 1 000 EUR, 400 loten van 100 EUR, 2 000 loten van 20 EUR, 4 000 loten van 10 EUR en 147 500 loten van 4 EUR.

Voor de loten in natura zijn er :

 1. onder voorbehoud van artikel 9, § 3, eerste lid, 100 000 biljetten die behoren bij de door het huidige besluit beoogde loterijvorm;

 2. onder voorbehoud van artikel 9, § 3, tweede lid, 10 nieuwe en gelijke cabrioletten waarvan het merk, het model en de technische en esthetische kenmerken worden bepaald door de Nationale Loterij, en waarvan de catalogusprijs zich situeert tussen 16.000 en 32.000 EUR, BTW inbegrepen. "

  Art. 2. In artikel 4 van het koninklijk besluit van 5 oktober 2001 tot bepaling van de vormen van een openbare biljettenloterij uitgegeven door de Nationale Loterij onder veranderlijke thematische benamingen naargelang de seizoens-, feestelijke, culturele, sportieve of gelegenheidsevenementen, vervangen bij het koninklijk besluit van 14 mei 2002, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

 3. in het eerste lid, worden de woorden " Onder het bedoelde rooster staat in Arabische cijfers een wisselend bedrag, gekozen onder de in artikel 3 vermelde lotenbedragen. " vervangen door de woorden " Naast het voornoemde rooster staat, in een onderscheiden zone genaamd " winstzone " in Arabische cijfers, een wisselend lotenbedrag uit de in artikel 3 vermelde lotenbedragen ";

 4. in het tweede lid, worden de woorden " De zone, bedoeld in het eerste lid, is bedekt " vervangen door de woorden " De zones, bedoeld in het eerste lid, zijn bedekt ";

 5. het derde lid wordt vervangen als volgt : " Winnend is, met uitsluiting van elk ander biljet, het biljet met een rooster waarvan de 3 op een rij, een kolom of een diagonaal liggende vakjes, een afbeelding van een identiek voorwerp hebben. In voorkomend geval komt het bedrag van het toegewezen lot overeen met het bedrag vermeld in de winstzone. "

  Art. 3. In artikel 6, eerste lid, van hetzelfde besluit, worden de woorden " de zone bedoeld " vervangen door de woorden " de zones bedoeld ".

  Art. 4. Artikel 1...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT