18 NOVEMBER 2002. - Koninklijk besluit houdende uitsluiting van sommige overeenkomsten op afstand betreffende het verrichten van diensten voor logies, vervoer, het restaurantbedrijf en vrijetijdsbesteding, van het toepassingsgebied van de artikelen 79 en 80 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, inzonderheid op artikel 83, § 1, vervangen bij de wet van 25 mei 1999;

Gelet op het advies van de Raad voor het Verbruik, gegeven op 9 december 1999;

Gelet op het advies van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, gegeven op 14 december 1999;

Gelet op het besluit van de Ministerraad van 14 juni 2002, over het verzoek aan de Raad van State om advies te geven binnen een termijn van één maand;

Gelet op het advies 33.831/1/V van de Raad van State, gegeven op 29 augustus 2002, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister belast met Middenstand, van Onze Minister van Economie en van Onze Minister van Consumentenzaken,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. De overeenkomsten op afstand betreffende het verstrekken van diensten voor logies, vervoer, het restaurantbedrijf en vrijetijdsbesteding, waarbij de verkoper zich er bij de sluiting van de overeenkomst toe verplicht deze diensten op een bepaalde datum of tijdens een nader genoemde periode te verstrekken, worden uitgesloten van het toepassingsgebied van :

  1. artikel 79 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, behalve indien de prijs van de aangeboden...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT