19 JUNI 2011. - Koninklijk besluit betreffende de ligtijd en het bedrag van de overliggelden op het gebied van de binnenbevrachting

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 mei 1936 op de binnenbevrachting, artikel 16, tweede lid, vervangen door de wet van 29 december 2010, artikel 17, tweede lid en artikel 18, derde lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 mei 1999 tot vaststelling van de vergoedingen en compensaties voor het laden en lossen van schepen uitgevoerd bij nacht, op een zondag of op een wettelijke feestdag;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende de ligtijd en het bedrag van de overliggelden inzake binnenbevrachting, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 1 december 1999 tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende de ligtijd en het bedrag van de overliggelden inzake binnenbevrachting.

Gelet op de betrokkenheid van de Gewestregeringen;

Gelet op advies 49.202/4 van de Raad van State, gegeven op 23 februari 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Eerste Minister en de Staatssecretaris voor Mobiliteit,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Dit besluit is van toepassing op de bevrachtingovereenkomsten waarvan de ligtijd en het bedrag van de overliggelden worden geregeld door de wet van 5 mei 1936 op de binnenbevrachting.

Art. 2. § 1. Bij afwezigheid van enige bepaling in de bevrachtingsovereenkomst worden de ligtijd bij het laden of lossen en het bedrag van de overliggelden als volgt vastgesteld :

 1. ligtijd bij het laden of lossen :

  tonnenmaat op basis waarvan de vracht berekend wordt of, bij ontstentenis, geladen tonnenmaat berekend volgens de meetbrief

  tot en met 1 750 t . . . . . 2 halve dagen

  meer dan 1 750 t tot en met 3 500 t . . . . . 3 halve dagen

  meer dan 3 500 t . . . . . 4 halve dagen

 2. bedrag van de overliggelden per ton :

  tonnenmaat bij de grootste inzinking zoals blijkt uit de meetbrief, in euro, per ton en per halve dag :

  Bateaux sans propulsion méchaniqueBateaux à propulsion méchanique Schepen zonder mechanische voortstuwingSchepen met mechanische voortstuwingJusqu'à 1 750 t inclus0,410,49Tot en met 1 750 t0,410,49Plus de 1 750 t à 3 500 t inclus0,360,44Meer dan 1 750 t tot en met 3 500 t0,360,44Plus de 3 500 t0,310,39Meer dan 3 500 t0,310,39

  Onder een halve dag wordt verstaan het deel van de dag dat aanvangt hetzij om 00 u 00 en doorloopt tot 12 u 00, hetzij om 12 u 00 en doorloopt tot 24 u 00.

  § 2. De...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT