16 DECEMBER 2008. - Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht Nationale Loterij

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, artikelen 8 en 9;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 9 juli 2008;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de Eerste Minister, gegeven op 18 juli 2008;

Overwegende dat, behalve het mandaat van zes jaar dat sedert 1 juni 2007 wordt uitgeoefend door de heer I. Pittevils, in toepassing van het koninklijk besluit van 30 april 2007 houdende zijn benoeming, in de hoedanigheid van gewoon lid van de raad van bestuur en van gedelegeerd bestuurder van de naamloze vennootschap van publiek recht "Nationale Loterij", het mandaat van de overige dertien gewone leden van diezelfde raad van bestuur van rechtswege een einde neemt op 16 juli 2008, en dit in overeenstemming met artikel 9, § 3, van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij;

Overwegende dat, in overeenstemming met artikel 9, § 1, van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, het aantal gewone leden van de nieuwe raad van bestuur van de Nationale Loterij die de Belgische Staat vertegenwoordigen twaalf bedraagt. Dit aantal staat in verhouding tot het aantal stemmen dat verbonden is aan de aandelen in het bezit van de Belgische Staat; dat dit aantal het mandaat van de huidige gedelegeerd bestuurder van de Nationale Loterij omvat;

Overwegende dat het daarna aan de andere aandeelhouder toekomt om de twee gewone leden van de raad van bestuur van de Nationale Loterij te benoemen met het oog op het bereiken van het vereiste quorum van in totaal veertien leden;

Overwegende dat het passend is, in het licht van voormelde omstandigheden, thans over te gaan tot de benoeming van elf gewone leden die de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT