24 MEI 2011. - Koninklijk besluit houdende beëindiging van de uitwerking van sommige koninklijke besluiten genomen in uitvoering van de wet van 16 oktober 2009 die machtigingen verleent aan de Koning in geval van een griepepidemie of -pandemie

VERSLAG AAN DE KONING

Sire,

Het ontwerp van besluit dat ik de eer heb aan Uwe Majesteit voor te leggen, beoogt een einde te stellen aan de uitwerking van sommige besluiten genomen in uitvoering van de wet van 16 oktober 2009 die machtigingen verleent aan de Koning in geval van een griepepidemie of -pandemie.

Overeenkomstig artikel 5, § 2 van de voornoemde wet van 16 oktober 2009, werd het geheel van de volmachtenbesluiten genomen in uitvoering van die wet door de wet van 23 maart 2010 bekrachtigd.

De Ministerraad heeft evenwel beslist om de federale fase van het crisisbeheer van de A/H1N1-grieppandemie, dat sinds 30 april 2009 op nationaal vlak werd gecoördineerd, op te heffen.

Het blijkt ook vandaag dat het niet meer gerechtvaardigd is om de uitwerking van sommige volmachtenbesluiten genomen in uitvoering van de voornoemde wet van 16 oktober 2009 aan te houden.

Het betreft de volgende besluiten :

- het koninklijk besluit van 10 november 2009 tot uitvoering van artikel 3, 3° van de wet van 16 oktober 2009 die machtigingen verleent aan de Koning in geval van griepepidemie of -pandemie;

- het koninklijk besluit van 10 november 2009 tot uitvoering van artikel 3, 5° van de wet van 16 oktober 2009 die machtigingen verleent aan de Koning in geval van griepepidemie of -pandemie;

- het koninklijk besluit van 12 november 2009 tot uitvoering van artikel 3, 1° en 2° van de wet van 16 oktober 2009 die machtigingen verleent aan de Koning in geval van griepepidemie of -pandemie.

Overeenkomstig de respectievelijk artikelen 2, 2e lid en artikel 4, 2e lid van deze besluiten beëindigen deze hun uitwerking op een door de Koning te bepalen datum, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad.

Dit ontwerp van besluit wordt U dus ter ondertekening voorgelegd na beraadslaging in de Ministerraad en volgens het advies van de Raad van State. Er werd rekening gehouden met de opmerkingen in dat advies.

Zodoende wordt voorgesteld, overeenkomstig het advies van de Raad van State, om op datum van de inwerkingtreding van dit besluit een einde te stellen aan de uitwerking van het besluit van 10 november 2009 tot uitvoering van artikel 3, 5° van de wet van 16 oktober 2009 die machtigingen verleent aan de Koning in geval van griepepidemie of -pandemie en van het besluit van 12 november 2009 tot uitvoering van artikel 3, 1° en 2° van de wet van 16 oktober 2009 die machtigingen verleent aan de Koning in geval van griepepidemie of -pandemie. Daarentegen wordt bepaald, en altijd overeenkomstig het advies van de Raad van State, dat het besluit van 10 november 2009 tot uitvoering van artikel 3, 3° van de wet van 16 oktober 2009 die machtigingen verleent aan de Koning in geval van griepepidemie of -pandemie vanaf 1 januari 2011 wordt opgeheven. Dat besluit betreft de verhoging, van 4 tot 6, van het maximum aantal jaarlijkse bloedgiften voor mannelijke donoren. Artikel 1 van dat besluit preciseert dat deze verhoging van toepassing is tot het jaar, inclusief, waarin dat besluit ophoudt uitwerking te hebben. Om te vermijden dat deze maatregel in 2011 onnodig verlengd wordt, moet dat besluit dus ten laatste op 1 januari 2011 met terugwerkende kracht worden opgeheven.

Wat betreft de andere besluiten genomen ter uitvoering van de voornoemde wet van 16 oktober 2009 :

- het koninklijk besluit van 28 oktober 2009 tot vaststelling van de datum van het uitbreken van een griepepidemie of -pandemie, in uitvoering van artikel 2, § 2, van de wet van 16 oktober 2009 die machtigingen verleent aan de Koning in geval van griepepidemie of -pandemie had alleen tot doel deze datum vast te leggen, welke op 29 april 2009 werd gelegd. Het is dus onnodig om de uitwerkingen van dat besluit aan te houden of te laten beëindigen, dat met de goedkeuring ervan een onmiddellijke en definitieve uitwerking heeft gehad.

- het koninklijk besluit van 3 november 2009 houdende oprichting van een federale gegevensbank betreffende de vaccinaties met het anti-A/H1N1-griepvirusvaccin bepaalt anderzijds hoe die gegevensbank wordt beheerd. Dat besluit...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT