Koninklijk besluit waarbij Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Maria Laura d'Autriche-Este (Habsbourg-Lorraine), Prinses van België, toestemming wordt verleend om in het huwelijk te treden, de 31 janvier 2022

Artikel 1. Enig artikel : De door artikel 85, tweede lid, van de Grondwet voorziene toestemming tot het huwelijk van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Maria Laura d'Autriche-Este (Habsbourg-Lorraine), Prinses van België, met de Heer William Isvy, wordt verleend.

Handtekening

Gegeven te Brussel, 31 januari 2022.

FILIP

Van Koningswege :

De Eerste Minister,

  1. DE CROO

De Minister van Justitie,

V. VAN QUICKENBORNE

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 85, tweede lid...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT