Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juli 2014 betreffende levensmiddelenhygiëne, de 22 janvier 2024

Artikel 1. In artikel 2 van het koninklijk besluit van 13 juli 2014 betreffende levensmiddelenhygiëne, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a) 2° en 3° worden opgeheven;

b) 4° wordt vervangen door wat volgt:

"4° Detailhandel: plaats van verkoop of levering aan de eindverbruiker, inclusief distributieterminals (automaten), mobiele verkooppunten (zoals foodtrucks), grootkeukens, traiteurs en restaurants;";

c) 7° wordt vervangen door wat volgt:

"7° Gekoelde ruimte: uitrusting, lokaal of vervoermiddel voor de opslag, de bewaring of het vervoer, met het oog op de verkoop of voor het te koop aanbieden van de te koelen levensmiddelen;";

d) 11° wordt vervangen door wat volgt:

"11° Verordening nr. 1169/2011: Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1924/2006 en (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 87/250/EEG van de Commissie, Richtlijn 90/496/EEG van de Raad, Richtlijn 1999/10/EG van de Commissie, Richtlijn 2000/13/EG van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijnen 2002/67/EG en 2008/5/EG van de Commissie, en Verordening (EG) nr. 608/2004 van de Commissie."

Art. 2. Artikel 3 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met 5°, 6° en 7° die zijn opgesteld als volgt:

"5° in artikel 2 van Verordening (EG) nr. 2073/2005 van de Commissie van 15 november 2005 inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen;

 1. in artikel 1 van het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen;

 2. in artikel 1 van het koninklijk besluit van 7 januari 2014 met betrekking tot de rechtstreekse levering, door een primaire producent, van kleine hoeveelheden van sommige levensmiddelen van dierlijke oorsprong aan de eindverbruiker of aan de plaatselijke detailhandel.".

  Art. 3. In titel II, hoofdstuk I, van hetzelfde besluit wordt de onderverdeling in afdelingen opgeheven.

  Art. 4. In hetzelfde besluit wordt een als volgt opgesteld artikel 4/1 ingevoegd:

  "Art. 4/1. § 1. Exploitanten van levensmiddelenbedrijven die dieren kweken die mogelijk bestemd zijn voor de consumptie of waarvan de producten mogelijk bestemd zijn voor consumptie, houden registers bij over het gebruik van biociden van type 3, 4 en 18, of het gebruik daarvan als zodanig, die gestructureerd de volgende gegevens bevatten:

 3. het type en de identificatie van de behandelde uitrusting en oppervlakken, zoals machines, palletkisten en andere recipiënten, opslageenheid, voertuigen, of infrastructuur;

 4. de gebruiksdatum;

 5. de volledige handelsnaam van het aangewende biocide en zijn toelatingsnummer;

 6. de gebruikte dosis;

 7. de wachttijd indien van toepassing.

  § 2. Deze registers moeten ingevuld worden binnen de zeven dagen na het gebruik van de betrokken producten door de exploitant of door de onderaannemer waarop hij beroep doet.".

  Art. 5. In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  a) de woorden "of insecten" worden bijgevoegd tussen de woorden "slakken" en "kweken een register bij";

  b) 2° wordt opgeheven.

  Art. 6. In artikel 6 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  a) in paragraaf 1, worden de woorden "van type 3, 4 en 18, of het gebruik daarvan als zodanig," bijgevoegd tussen de woorden "van biociden" en "die de volgende";

  b) in paragraaf 1, wordt 1° vervangen door wat volgt:

  "1° het type en de identificatie van de behandelde uitrusting en oppervlakken, zoals machines, palletkisten en andere recipiënten, opslageenheid, voertuigen, infrastructuur;"

  c) in paragraaf 1, wordt 3° aangevuld met de woorden "en zijn toelatingsnummer" ;

  d) paragraaf 2 wordt aangevuld met de woorden "door de exploitant of door de dienstverlener waarop hij een beroep heeft gedaan".

  Art. 7. In titel II, hoofdstuk II, van hetzelfde besluit wordt afdeling II die de artikelen 7 t.e.m. 15 bevat, opgeheven.

  Art. 8. In hetzelfde besluit wordt artikel 16 als volgt vervangen:

  "Art. 16. § 1. 1°. De voorwaarden in bijlage II van dit besluit zijn van toepassing op de rechtstreekse levering van kleine hoeveelheden primaire plantaardige producten door de producent aan de eindverbruiker of aan de plaatselijke detailhandel die rechtstreeks aan de eindverbruiker levert.

 8. Naast de in punt 1° vastgestelde voorwaarden, zijn de voorwaarden van bijlage I bij dit besluit van toepassing op de rechtstreekse levering van kiemgroenten afkomstig uit een maximum van 30 kilogram zaden per maand door de producent aan de eindverbruiker of aan de plaatselijke detailhandel die rechtstreeks aan de eindverbruiker levert.

  § 2. In het kader van het huidige besluit worden de hoeveelheden geproduceerd door de operatoren zoals gedefinieerd in artikel 2, paragraaf 2, 4° van het koninklijk besluit van 16 januari 2006 beschouwd als kleine hoeveelheden plantaardige primaire producten.

  § 3. Artikel 6 van dit besluit is niet van toepassing op de rechtstreekse levering van kleine hoeveelheden primaire plantaardige producten door de producent aan de eindverbruiker of aan de plaatselijke detailhandel die rechtstreeks aan de eindverbruiker levert.".

  Art. 9. In titel II van hetzelfde besluit, wordt het opschrift van hoofdstuk III als volgt vervangen: "HOOFDSTUK III - Algemene hygiënevoorschriften voor exploitanten van levensmiddelenbedrijven".

  Art. 10. In titel II, hoofdstuk III, van hetzelfde besluit, wordt afdeling I, met uitzondering van artikel 18, opgeheven.

  Art. 11. In titel II van hetzelfde besluit, wordt een hoofdstuk IV met afdeling I en artikel 18/1 opgesteld als volgt:

  "HOOFDSTUK IV. - Algemene voorschriften voor exploitanten van detailhandels

  Afdeling I. - Eisen betreffende de houdbaarheid en de bewaaromstandigheden voor levensmiddelen in de detailhandel

  "Art. 18/1. Onverminderd...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT