Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 januari 2014 betreffende de rechtstreekse levering, door een primaire producent, van kleine hoeveelheden van sommige levensmiddelen van dierlijke oorsprong aan de eindverbruiker of aan de plaatselijke detailhandel en tot opheffing het koninklijk besluit van 10 november 2009 betreffende bepaalde handelsnormen, de 25 décembre 2023

Artikel 1. In artikel 1 van het koninklijk besluit van 7 januari 2014 betreffende de rechtstreekse levering, door een primaire producent, van kleine hoeveelheden van sommige levensmiddelen van dierlijke oorsprong aan de eindverbruiker of aan de plaatselijke detailhandel wordt 1° als volgt vervangen:

"1° de rechtstreekse levering, door de houder van dieren, van kleine hoeveelheden primaire producten van zijn eigen productie aan de eindverbruiker of aan de plaatselijke detailhandel die rechtstreeks aan de eindverbruiker levert;".

Art. 2. In artikel 2, eerste paragraaf, van hetzelfde besluit worden volgende wijzigingen aangebracht:

 1. de als volgt opgestelde 3° /1, 3° /2 en 3° /3 worden ingevoegd:

  "3° /1 Verordening (EU) nr. 1308/2013: verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad;

  3° /2 Verordening (EG) nr. 589/2008: verordening (EG) nr. 589/2008 van de Commissie van 23 juni 2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad, wat betreft de handelsnormen voor eieren;

  3° /3 Verordening (EU) nr. 1169/2011: verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten, tot wijziging van verordeningen (EG) nr. 1924/2006 en (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van richtlijn 87/250/EEG van de Commissie, richtlijn 90/496/EEG van de Raad, richtlijn 1999/10/EG van de Commissie, richtlijn 2000/13/EG van het Europees Parlement en de Raad, richtlijnen 2002/67/EG en 2008/5/EG van de Commissie en verordening (EG) nr. 608/2004 van de Commissie;

 2. 5° wordt vervangen door wat volgt:

  "5° Huis-aan-huisverkoop: te koop aanbieden van deur tot deur;";

 3. een als volgt opgestelde 5° /1 wordt ingevoegd:

  "5° /1 Detailhandel: plaats van verkoop of levering aan de eindverbruiker, inclusief distributieterminals (automaten), grootkeukens, traiteurs en restaurants;";

 4. 8° wordt vervangen door wat volgt:

  "8° Producent: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de dieren op de veehouderij of de visser, de natuurlijke persoon die met voormelde natuurlijke persoon samenwoont of de rechtspersoon waarvoor een of meer van de genoemde natuurlijke personen verantwoordelijk zijn en die, wat de in dit besluit bedoelde producten betreft, uitsluitend producten verhandelt of overdraagt die zijn geproduceerd op het bedrijf van de verantwoordelijke." ;

 5. de als volgt opgestelde 9° en 10° worden ingevoegd:

  "9° Apicultuurproducten: honing, stuifmeel, koninginnenbrij en was;

  10° Visserijproducten: vrije of gekweekte zee- of zoetwaterdieren (vissen en schaaldieren).".

  Art. 3. In artikel 6 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 6. in paragraaf 1, 1°, worden de woorden "de exploitant die ze in het bijzijn van deze verpakt" vervangen door de woorden "de producent";

 7. in paragraaf 1, 2°, worden de woorden "de exploitant die ze in het bijzijn van deze verpakt" vervangen door de woorden "de producent";

 8. in paragraaf 1, 4°, worden de woorden "van 22 december 2005 betreffende de hygiëne van levensmiddelen" vervangen door de woorden "van 13 juli 2014 betreffende levensmiddelenhygiëne";

 9. in paragraaf 4, eerste lid, worden de woorden "ter intentie van de eindverbruiker" opgeheven;

 10. in paragraaf 4, lid 2, worden de woorden "mag die informatie op een andere wijze worden verstrekt" vervangen door de woorden "moet die informatie op schriftelijke wijze worden verstrekt bij iedere levering of verkoop";

 11. in paragraaf 4, wordt lid 3 vervangen door wat volgt:

  "De datum bedoeld in alinea 1, 2° mag niet later vallen dan 72 uur na de eerste melkbeurt waarvan melk of colostrum aanwezig is in de voorraad waaruit de kleine hoeveelheid melk of colostrum die wordt geleverd aan de eindverbruiker wordt genomen.".

  Art. 4. In artikel 7 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 12. in paragraaf 1 worden de woorden "het koninklijk besluit van 13 september 1999 betreffende de etikettering van voorverpakte voedingsmiddelen" vervangen door de woorden "de verordening (EU) nr. 1169/2011";

 13. paragraaf 3 wordt vervangen door wat volgt:

  " § 3. Onverminderd de bepalingen van de verordening (EU) nr. 1169/2011, moeten de volgende vermeldingen duidelijk zichtbaar en leesbaar zijn aangebracht:

  1° "Rauwe melk/colostrum. Koken voor gebruik"

  2° "Te gebruiken tot [datum]";

  3° "Bewaren bij 0 tot 6° C".

  De datum bedoeld in het eerste lid, 2° mag niet later vallen dan 72 uur na de eerste melkbeurt waarvan melk of colostrum aanwezig is in de voorraad waaruit de kleine hoeveelheid melk of colostrum die wordt geleverd aan de eindverbruiker wordt genomen.".

  Art. 5. In artikel 8 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  1° in paragraaf 2, lid 2, wordt de zin "Het is verboden niet-conforme melk of vermoedelijk niet-conforme melk te mengen met conforme melk." opgeheven;

  2° de als volgt opgestelde paragrafen 3 en 4 worden bijgevoegd:

  " § 3. Melk die afkomstig is van een productiebedrijf waar een zoönose aanwezig is bij de melkproducerende...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT