Koninklijk besluit tot wijziging van het RPPol betreffende de non-activiteit voorafgaand aan de pensionering, de 29 juin 2023

Artikel 1. Artikel XII.XIII.1 RPPol, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 9 november 2015, wordt vervangen als volgt:

"Art. XII.XIII.1. Het personeelslid van het operationeel kader dat een preferentiële vervroegde pensioenleeftijd van 54, 56 of 58 jaar genoot vóór 10 juli 2014 heeft recht op een non-activiteit voorafgaand aan de pensionering voor zover het uiterlijk op 31 december 2030 ook aan de volgende voorwaarden voldoet:

 1. de leeftijd van 58 jaar hebben bereikt, verhoogd naar ten minste:

  1. 58 jaar en 6 maanden vanaf 1 oktober 2023;

  2. 59 jaar vanaf 1 oktober 2025;

  3. 59 jaar en 6 maanden vanaf 1 oktober 2027;

  4. 60 jaar vanaf 1 januari 2030;

 2. bij de aanvang van de non-activiteit, ten minste twintig aanneembare dienstjaren in de openbare sector tellen voor de opening van het recht op pensioen, met uitsluiting van de bonificaties voor studies en van andere periodes die voor de vaststelling van de wedde in aanmerking worden genomen;

 3. op het einde van de non-activiteit voldoen aan de voorwaarden om aanspraak te maken op vervroegd pensioen, vermeld in artikel 46 van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering van de pensioenregelingen, waarbij de non-activiteit een maximale duur heeft van vier jaar, verminderd naar:

  1. 3 jaar en 6 maanden vanaf 1 oktober 2023;

  2. 3 jaar vanaf 1 oktober 2025;

  3. 2 jaar en 6 maanden vanaf 1 oktober 2027;

  4. 2 jaar vanaf 1 januari 2030.

   In afwijking van het eerste lid, 1°, moeten de officieren die vóór 10 juli 2014 een preferentiële vervroegde pensioenleeftijd van 58 jaar hadden, op het ogenblik van het aanvatten van de non-activiteit voorafgaand aan de pensionering de leeftijd hebben van ten minste 60 jaar, verhoogd naar ten minste:

  5. 60 jaar en 6 maanden vanaf 1 oktober 2023;

  6. 61 jaar vanaf 1 oktober 2025;

  7. 61 jaar en 6 maanden vanaf 1 oktober 2027;

  8. 62 jaar vanaf 1 januari 2030.".

   Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2023.

   Art. 3. Deel XII.bis van het RPPol, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 9 november 2015, treedt buiten werking op 31 december 2032.

   Art. 4. De minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken en de minister bevoegd voor Justitie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

   Handtekening

   Brussel, 29 juni 2023.

   FILIP

   Van Koningswege :

   De Minister van Binnenlandse Zaken,

   1. VERLINDEN

    De Minister van Justitie,

    V. VAN QUICKENBORNE

    Aanhef

    FILIP, Koning der Belgen,

    Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

    Gelet op de wet...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT