Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 december 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management- en staffuncties in het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, de 18 juin 2023

Artikel 1. In artikel 2, § 2, van het koninklijk besluit van 6 december 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management- en staffuncties in het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 13 september 2003 en 17 augustus 2007, wordt de bepaling onder 4. vervangen als volgt :

"4. 3 staffuncties -2, namelijk de verantwoordelijke van de functie "Personeel en Organisatie", de verantwoordelijke van de functie "Begroting en Beheerscontrole" en de verantwoordelijke van de functie "Informatie- en Communicatietechnologie"."

Art. 2. De minister bevoegd voor de veiligheid van de voedselketen en de minister bevoegd voor ambtenarenzaken zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Gegeven te Brussel, 18 juni 2023.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Landbouw,

D. CLARINVAL

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, artikel 6, § 5, en § 7, eerste lid, gewijzigd bij de wet van 24 december 2002, en tweede lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 december 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management- en staffuncties in het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 20 juni 2022;

Gelet op de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT