Koninklijk besluit tot wijziging van het RPPol betreffende de stage, de 7 avril 2023

Artikel 1. In artikel V.II.6bis RPPol, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 24 april 2014, wordt het eerste lid aangevuld met de volgende zin:

"Indien de stagiair sedert meer dan vier maanden gedetacheerd is naar een ander korps of een andere dienst, wordt hij begeleid door een of meerdere politieambtenaren van het korps of de dienst waarnaar hij is gedetacheerd.".

Art. 2. In artikel V.III.15 RPPol worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 1. in het eerste lid, wordt de zin "In de mate van het mogelijke behoort dit personeelslid tot het administratief en logistiek kader" vervangen door de zin:

  "Indien de stagiair sedert meer dan vier maanden gedetacheerd is naar een ander korps of een andere dienst, wordt hij begeleid door een personeelslid van het korps of de dienst waarnaar hij is gedetacheerd.";

 2. in het tweede lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 september 2020, worden de woorden "heeft ten minste dezelfde graad of een gelijkwaardige graad als de stagiair in de zin van artikel II.I.15, tweede lid," ingevoegd tussen de woorden "De mentor" en de woorden "is niet de stageleider".

  Art. 3. De minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken en de minister bevoegd voor Justitie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

  Handtekening

  Brussel, 7 april 2023.

  FILIP

  Van Koningswege :

  De Minister van Binnenlandse Zaken,

  1. VERLINDEN

  De Minister van Justitie,

  V. VAN QUICKENBORNE

  Aanhef

  FILIP, Koning der Belgen,

  Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

  Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, artikel 121, vervangen bij de wet van 26 april 2002;

  Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT