Koninklijk besluit tot wijziging, wat de logopedische verstrekkingen betreft, van artikel 36 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, de 16 mars 2023

Artikel 1. In artikel 36 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 26 april 1999, vervangen bij het koninklijk besluit van 15 mei 2003 en laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 14 februari 2017 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 1. In de Nederlandse tekst worden de woorden "geneesheer-specialist" telkens vervangen door de woorden "arts-specialist";

 2. In de Nederlandse tekst wordt het woord "geneesheer" telkens vervangen door het woord "arts";

 3. In de Nederlandse tekst worden de woorden "adviserend geneesheer" telkens vervangen door de woorden "adviserend arts";

 4. In § 1 wordt de omschrijving "Collectieve zitting van ouderbegeleiding die ten minste 90 minuten duurt, per type van stoornis, bestemd voor drie of vier ouderparen, in het kabinet van de logopedist, in afwezigheid van de patiënt

  713016, 713112, 713215, 714011, 714114, 714210 R 17,5

  per zitting en per rechthebbende;" vervangen door de woorden "Collectieve zitting van ouderbegeleiding die ten minste 90 minuten duurt, per type van stoornis, bestemd voor drie, vier, vijf of zes ouderparen, in het kabinet van de logopedist, in afwezigheid van de patiënt

  713016, 713112, 713215, 714011, 714114, 714210 R 15

  per zitting en per rechthebbende;" ;

 5. In § 2 worden de woorden "Collectieve zitting van ouderbegeleiding die ten minste 90 minuten duurt, per type van stoornis, bestemd voor drie of vier ouderparen, in het kabinet van de logopedist, in afwezigheid van de patiënt" telkens vervangen door de woorden "Collectieve zitting van ouderbegeleiding die ten minste 90 minuten duurt, per type van stoornis, bestemd voor drie, vier, vijf of zes ouderparen, in het kabinet van de logopedist, in afwezigheid van de patiënt";

 6. In § 2 a) worden de woorden "aan de rechthebbende die mondelinge taal- en/of spraakstoornissen heeft, die een handicap zijn bij het voortzetten:" vervangen door de woorden "aan de rechthebbende die mondelinge taal- en/of spraakstoornissen heeft, die een beperking zijn bij het voortzetten:";

 7. In § 2, b), 1°, wordt het woord "afasie" vervangen door de woorden "afasie, meer bepaald: verworven taalstoornissen ten gevolge van een hersenletsel van vasculaire, toxische, tumorale, infectieuze of traumatische oorsprong";

 8. In § 2, b), 6°, 6.1, worden de woorden "traumatische of proliferatieve dysglossieën:" vervangen door de woorden "traumatische of proliferatieve dysglossieën, meer bepaald stoornissen ten gevolge van een structurele anomalie (aangeboren, traumatisch of tumoraal) van de perifere articulatie-organen";

 9. In § 2, b), 6°, 6.2, wordt het woord "dysartrieën" vervangen door de woorden "dysartrieën, meer bepaald verworven motorische spraakstoornissen ten gevolge van een centraal of perifeer zenuwletsel";

 10. In § 2, b), 6°, 6.3 worden de woorden "chronische spraakstoornissen tengevolge neuromusculaire aandoeningen met inbegrip van spino-cerebellaire aandoeningen, tengevolge van de ziekte van Parkinson of van de ziekte van Huntington, tengevolge demyeliniserende aandoeningen van het centraal zenuwstelsel of tengevolge hersenverlamming (cerebral palsy) bij kinderen tot de leeftijd van 3 jaar" vervangen door de woorden "Chronische spraakstoornissen ten gevolge van neuromusculaire aandoeningen opgenomen in de lijst die gehanteerd wordt door de referentiecentra voor neuromusculaire aandoeningen, of ten gevolge van de ziekte van Parkinson of van de ziekte van Huntington of ten gevolge van hersenverlamming bij kinderen tot de leeftijd van 3 jaar, geattesteerd door de neuroloog, met uitsluiting van dementie of symptomen van beginnende dementie";

 11. In § 2, b), 6°, 6.4, worden de woorden "stotteren vastgesteld volgens de diagnostische criteria beschreven in...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT