Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2022 tot bepaling van de voorwaarden verbonden aan elektronische aangiften inzake burgerlijke stand, de 14 mars 2023

Artikel 1. In de artikelen 2, § 2, tweede lid, 2° en 4, § 2, eerste lid, 2°, van het koninklijk besluit van 21 december 2022 tot bepaling van de voorwaarden verbonden aan elektronische aangiften inzake burgerlijke stand wordt het woord `woonplaats' telkens vervangen door het woord `geboorteplaats'.

Art. 2. De Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Gegeven te Brussel, 17 februari 2023.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Justitie,

V. VAN QUICKENBORNE

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het oud Burgerlijk Wetboek, de artikelen 43, § 3, 164/1, § 3, vijfde lid en 327/1, § 3, zesde lid, vervangen bij de wet van 18 juni 2018;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het ontwerp van koninklijk besluit hoogdringend is aangezien ze een verschil tussen de Franse en de Nederlandse versie versie van het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT