Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 juli 2004 tot vaststelling van de maatregelen met betrekking tot de officiële bemonstering van meststoffen, bodemverbeteraars en teeltsubstraten en het koninklijk besluit van 28 januari 2013 betreffende het in de handel brengen en het gebruiken van meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten, de 12 janvier 2023

HOOFDSTUK 1. -TOEPASSINGSGEBIED

Artikel 1. Dit besluit heeft tot doel:

 1. de wijziging van

  - het koninklijk besluit van 4 juli 2004 tot vaststelling van de maatregelen met betrekking tot de officiële bemonstering van meststoffen, bodemverbeteraars en teeltsubstraten,

  - het koninklijk besluit van 28 januari 2013 betreffende het in de handel brengen en het gebruiken van meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten,

  om een aantal bepalingen juridisch te consolideren.

 2. de wijziging van het koninklijk besluit van 28 januari 2013 betreffende het in de handel brengen en het gebruiken van meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten om rekening te houden met de intrekking van verordening (EG) nr. 2003/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 inzake meststoffen.

  HOOFDSTUK 2. -WIJZIGING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 4 JULI 2004 TOT VASTSTELLING VAN DE MAATREGELEN MET BETREKKING TOT DE OFFICIELE BEMONSTERING VAN MESTSTOFFEN, BODEMVERBETERAARS EN TEELTSUBSTRATEN

  Art. 2. In artikel 1 van het koninklijk besluit van 4 juli 2004 tot vaststelling van de maatregelen met betrekking tot de officiële bemonstering van meststoffen, bodemverbeteraars en teeltsubstraten worden de woorden "het koninklijk besluit van 7 januari 1998 betreffende de handel in meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten" vervangen door de woorden "het koninklijk besluit van 28 januari 2013 betreffende het in de handel brengen van meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten".

  HOOFDSTUK 3. -WIJZIGING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 JANUARI 2013 BETREFFENDE HET IN DE HANDEL BRENGEN EN HET GEBRUIKEN VAN MESTSTOFFEN, BODEMVERBETERENDE MIDDELEN EN TEELTSUBSTRATEN

  Art. 3. Het opschrift van het koninklijk besluit van 28 januari 2013 betreffende het in de handel brengen en het gebruiken van meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten wordt vervangen als volgt: "koninklijk besluit van 28 januari 2013 betreffende het in de handel brengen van meststoffen, bodem verbeterende middelen en teeltsubstraten".

  Art. 4. In artikel 1 van het koninklijk besluit van 28 januari 2013 betreffende het in de handel brengen en het gebruiken van meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 28 april 2021, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  1. de bepaling onder 1° wordt vervangen als volgt:

   "1° "product" :

   een stof, een mengsel of oplossing bestaande uit twee of meer stoffen, een micro-organisme of elk ander materiaal, aangebracht of bestemd om te worden aangebracht op planten of hun rhizosfeer of op paddenstoelen of hun mycosfeer, of bestemd om de rhizosfeer of mycosfeer te vormen, hetzij als zodanig hetzij gemengd met een ander materiaal, met als doel planten of paddenstoelen nutriënten te verschaffen of hun voedingsefficiëntie te verbeteren;"

  2. er wordt een bepaling onder 1/1° ingevoegd, luidende:

   "1/1° "stof" :

   een chemisch element en de verbindingen ervan, zoals zij voorkomen in natuurlijke toestand of bij de vervaardiging ontstaan, met inbegrip van alle additieven die nodig zijn voor het behoud van de stabiliteit ervan en alle onzuiverheden ten gevolge van het toegepaste procedé, doch met uitzondering van elk oplosmiddel dat kan worden afgescheiden zonder dat de stabiliteit van de stof wordt aangetast of de samenstelling ervan wordt gewijzigd;"

  3. er wordt een bepaling onder 1/2° ingevoegd, luidende:

   "1/2° "micro-organisme" :

   een microbiologische eenheid, met inbegrip van schimmels en virussen, cellulair of niet-cellulair, die in staat is genetisch materiaal te vermeerderen of over te brengen;"

  4. de bepaling onder 3° wordt vervangen als volgt:

   "3° "verantwoordelijke" :

   de natuurlijke persoon of rechtspersoon die verantwoordelijk is voor het in de handel brengen van producten en die gevestigd is in een Lidstaat van de Europese Unie; met name wordt een producent, een zelfstandige verpakker en iedere persoon die de kenmerken, het etiket, de verpakking of het begeleidend document van voornoemde producten verandert, aangemerkt als een verantwoordelijke; een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een product door een derde laat vervaardigen en die dit product onder zijn eigen naam of zijn eigen handelsmerk in de handel brengt, wordt eveneens aangemerkt als een verantwoordelijke;"

  5. er wordt een bepaling onder 10/1° ingevoegd, luidende:

   "10/1° "meststof" :

   een product dat tot doel heeft nutriënten te verschaffen aan planten of paddenstoelen;"

  6. de bepaling onder 23° wordt vervangen als volgt:

   "23° "bodemverbeterend middel" :

   een product dat tot doel heeft de fysische of chemische...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT