Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 november 2020 tot uitvoering van uitvoeringsverordening (EU) 2019/947 van de Commissie van 24 mei 2019 inzake de regels en procedures voor de exploitatie van onbemande luchtvaartuigen, de 26 décembre 2022

HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1. Artikel 1 van het koninklijk besluit van 8 november 2020 tot uitvoering van uitvoeringsverordening (EU) 2019/947 van de Commissie van 24 mei 2019 inzake de regels en procedures voor de exploitatie van onbemande luchtvaartuigen wordt aangevuld als volgt:

 1. modelluchtvaartuig: UAS uitgevoerd in het kader van een modelluchtvaartuigclub of -vereniging;

 2. modelluchtvaartterrein: een welbepaald gebied op het land of op het water dat bestemd is om te worden gebruikt voor het opstijgen en het landen van modelluchtvaartuigen;

 3. vliegzone voor modelluchtvaartuigen: een deel van het luchtruim waar het vliegen met modelluchtvaartuigen toegelaten is;

 4. immersievlucht (First Person View-FPV): een vlucht waarbij de bestuurder op een beeldscherm kijkt naar rechtstreekse beelden die worden gefilmd door een camera geplaatst in het modelluchtvaartuig.

  Art. 2. Artikel 12, eerste lid van hetzelfde besluit wordt aangevuld als volgt:

  ", behalve indien dit slechtsUAS betreffen die enkel voor privé-doeleinden worden gebruikt en waarvan de maximale startmassa minder dan 900 gram bedraagt."

  Art. 3. In hetzelfde besluit, wordt een Hoofdstuk 4/1 - UAS-vluchtuitvoeringen in het kader van Belgische modelluchtvaartuigclubs of -verenigingen ingevoegd als volgt:

  " Hoofdstuk 4/1 - UAS-vluchtuitvoeringen in het kader van Belgische modelluchtvaartuigclubs of -verenigingen

  Afdeling 1. - Algemene bepalingen

  Art. 17/1. § 1. In toepassing van artikel 16, lid 4 van verordening (EU) 2019/947 mogen de modelluchtvaartuigclubs of -verenigingen namens hun leden overgaan tot de registraties bedoeld in artikel 4.

  § 2. UAS-vluchtuitvoeringen binnen in het kader van modelluchtvaartuigclubs of -verenigingen mogen alleen plaatsvinden op een permanent of tijdelijk modelluchtvaartterrein dat is opgericht met toelating van de directeur-generaal nadat hij heeft vastgesteld dat voldaan werd aan de bepalingen van bijlage 1 van dit besluit.

  De in het eerste lid bedoelde toelating is vanaf de datum van afgifte vijf jaar geldig voor een permanent modelluchtvaartterrein en maximaal 31 dagen voor een tijdelijk modelluchtvaartterrein. Het kan overeenkomstig de in bijlage 1 bedoelde voorwaarden verlengd worden.

  § 3. UAS-vluchtuitvoeringen met een maximum startmassa van 150 kg of meer of die voortgestuwd worden door een turbinemotor aangedreven door vloeibaar gas, door een pulserende straalmotor of door een raketmotor zijn onderworpen aan een voorafgaande toelating van de directeur-generaal.

  Art. 17/2. Elke eigenaar van een modelluchtvaartuig, of bij gebrek daaraan elke bestuurder dient rechtstreeks of via het collectieve verzekeringscontract afgesloten voor hun leden door zijn modelluchtvaartuigclub of -vereniging een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten om de lichamelijke en materiële schade aan derden te dekken.

  Elke modelluchtvaartuigclub dient rechtstreeks of via een modelluchtvaartvereniging een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten om de lichamelijke en materiële schade aan derden te dekken.

  Afdeling 2. - Bepalingen betreffende piloten op afstand van een modelluchtvaartuig

  Art. 17/3. § 1. De piloot op afstand van een modelluchtvaartuig is ten minste houder van:

 5. een brevet A dat de houder toelating geeft om te vliegen met een modelluchtvaartuig met een maximaal startgewicht van 12kg of minder (categorie 1), al dan niet uitgerust met:

  1. een of meer zuigermotoren met een totale maximale cilinderinhoud van niet meer dan 52 cc;

  2. één of meer elektromotor(en) met een gecombineerd vermogen van niet meer dan 3000 watt;

  3. een of meer turboreactor(en) met een maximale stuwkracht van de gecombineerde motor(en) van niet meer dan 100 newton;

 6. een brevet B die de houder ervan toelating geeft modelluchtvaartuigen niet bedoeld onder 1° en/of met een maximaal startgewicht van 25kg of minder (categorie 2) of van 150kg of minder (categorie 3) te besturen.

  Om demonstratievluchten uit te voeren, beschikt de piloot op afstand van een modelluchtvaartuig over een brevet B en een kwalificatie die is afgegeven na het demonstreren van een hoog niveau van bekwaamheid om met zijn luchtvaartuig(en) een demonstratie te geven voor het publiek.

  Modelluchtvaartuigclub of -verenigingen zorgen voor de theoretische en praktische opleiding voor hun leden overeenkomstig de bepalingen van bijlage 2.

  § 2. Om met categorie 1-modelluchtvaartuigen te mogen vliegen, moet een piloot op afstand ten minste 14 jaar oud zijn en houder van een brevet A.

  Om met categorie 2 of 3-modelluchtvaartuigen te mogen vliegen, moet een piloot op afstand ten minste 16 jaar oud zijn en houder van een brevet B. Het machtigt zijn houder alleen tot het besturen van een categorie 3-modelluchtvaartuig indien de modelluchtvaartuigclub of -vereniging heeft erkend dat hij in staat is dit model veilig te besturen.

  Om demonstratievluchten uit te voeren, moet een piloot op afstand ten minste 16 jaar oud zijn, houder van een brevet B en een kwalificatie om demonstratievluchten uit te voeren. Het machtigt zijn houder alleen tot het besturen van een modelluchtvaartuig waarvoor de modelluchtvaartuigclub of -vereniging heeft erkend dat hij in staat is dit model op een nauwkeurig gecontroleerde manier te besturen, in een gecontroleerde omgeving en onafhankelijk van de weersomstandigheden (windsterkte en -richting, enz.).

  Er geldt geen minimumleeftijd voor piloten op afstand als zij vluchten uitvoeren onder rechtstreeks toezicht van een piloot of afstand die houder is van een brevet A en/of B.

  Een kandidaat die een opleiding voor een brevet A volgt, mag alleen vliegen onder toezicht van een piloot die houder is van een brevet A.

  In afwijking van het eerste lid, eenieder die de beoefening van modelluchtvaart wenst te ontdekken, mag, zonder nog lid te zijn van een club of vereniging, gebruik maken van de besturingsorganen van een modelluchtvaartuig van categorie 1 onder toezicht van een lid dat ten minste in het bezit is van een brevet A en dat optreedt als opleidingsinstructeur voor de enige duur die voor deze ontdekking noodzakelijk is.

  § 3. In afwijking van paragraaf 1, in het kader van een door een modelluchtvaartuigclub of -vereniging georganiseerde internationale modelluchtvaartuigen ontmoeting met een beperkte duur van 30 dagen, kan een piloot op afstand die lid is van een buitenlandse modelluchtvaartuigclub of -vereniging deelnemen aan de ontmoeting en eventuele oefeningssessies indien:

 7. de piloot op afstand geen lid is van een Belgische modelluchtvaartuigclub;

 8. de piloot op afstand geregistreerd is als UAS-exploitant overeenkomstig artikel 14, § 5 of 16, § 4 van verordening (EU) 2019/947 en beschikt over een verzekering die gelijkwaardig is aan die welke in artikel 17/2 van dit besluit wordt voorgeschreven;

 9. de modelluchtvaartuigclub of -vereniging informeert de piloot op afstand over de van kracht zijnde regelgeving en zorgt ervoor dat hij in staat is alle risico's in verband met de vluchten te beheersen;

 10. de vluchten uitgevoerd tijdens de ontmoeting, met inbegrip van de oefenvluchten vinden alleen plaats op een door het DGLV gemachtigd modelluchtvaartterrein.

  Art. 17/4. § 1. Vóór elke vlucht moet de piloot op afstand zich ervan vergewissen dat het luchtvaartuig in staat is de voorgenomen vlucht veilig uit te voeren en met name dat al het nodige onderhoud is uitgevoerd.

  Tijdens de gehele duur van de vlucht moet de piloot op afstand van een modelluchtvaartuig :

 11. in alle omstandigheden rechtstreeks visueel contact met zijn modelluchtvaartuig houden zonder dat de afstand tussen de piloot op afstand en de modelluchtvaartuig meer dan 400m bedraagt tenzij anders bepaald in de machtiging;

 12. het vluchttraject van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT