Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten betreffende het jaarlijks vakantieverlof, de 13 décembre 2022

Artikel 1. In artikel VIII.III.2, eerste en tweede lid, RPPol, vervangen bij het koninklijk besluit van 29 januari 2014, worden de woorden "31 maart" telkens vervangen door de woorden "31 mei".

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2023.

Art. 3. De minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken en de minister bevoegd voor Justitie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Gegeven te Brussel, 13 december 2022.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Binnenlandse Zaken,

  1. VERLINDEN

De Minister van Justitie,

V. VAN QUICKENBORNE

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, artikel 121, vervangen bij de wet van 26 april 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (RPPol);

Gelet op het advies van de Inspecteur-generaal van Financiën, gegeven op 10 mei 2022;

Gelet op het protocol van onderhandeling nr. 547 van het onderhandelingscomité voor de politiediensten van 25 mei 2022;

Gelet op de akkoordbevinding van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT