Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden. - Steun aan de Energiestrategie van Infrabel, de 26 décembre 2022

Artikel 1. In het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden, wordt een artikel 4/20 ingevoegd als volgt :

" Art. 4/20. § 1. Een aanvullende uitzonderlijke subsidie van 2.000.000 euros, die gevolgen zal hebben op de begroting van het Staat voor het jaar 2022, wordt gestort aan Infrabel om projecten ter uitvoering van de Energiestrategie van Infrabel volgens de voorwaarden overeengekomen met Infrabel. "

§ 2. Overeenkomstig de notificatie van de Ministerraad van 1 april 2022 wordt de subsidie bedoeld in paragraaf 1 aangerekend tussen exploitatie en investering tot 1855 kEUR op AB 33.51.11.614151 en 145 kEUR op AB 33.51.10.414051 op grond van artikel 5, § 3, 3° lid van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven.

§ 3. Infrabel maakt aan de bevoegde Minister en aan de FOD Mobiliteit en Vervoer een verslag en een gedetailleerde verantwoording over van het gebruik van de voorziene subsidie in paragraaf 1 ten laatste twee maanden na de afsluiting van de rekeningen 2022.

§ 4. Het gedeelte van deze subsidie waarvan het gebruik niet overeenkomstig het eerste lid verantwoord wordt, wordt door Infrabel aan de Staat terugbetaald en teruggestort in de Schatkist.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 16 december 2022.

Art. 3. De Minister van Mobiliteit is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Gegeven te Brussel, 26 december 2022.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Mobiliteit,

G. GILKINET

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, artikel 5, § 3, derde lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden;

Gelet op artikel 8 van de wet van 15 december 2013...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT