Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 2022 betreffende de registratie en spreiding van voor het publiek opengestelde apotheken en tot opheffing van de koninklijk besluiten van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken en van 21 september 2004 betreffende de overbrenging van een voor het publiek opengestelde apotheek naar een gebouw van een luchthaven, de 26 octobre 2022

Artikel 1. In artikel 1, 16°, van het koninklijk besluit van 16 januari 2022 betreffende de registratie en spreiding van voor het publiek opengestelde apotheken en tot opheffing van de koninklijk besluiten van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken en van 21 september 2004 betreffende de overbrenging van een voor het publiek opengestelde apotheek naar een gebouw van een luchthaven, worden de woorden "en die vastgelegd worden overeenkomstig artikel 50 van dit besluit" opgeheven.

Art. 2. Artikel 5, § 1, van hetzelfde besluit, wordt aangevuld met een lid, luidende:

"In afwijking van het eerste en tweede lid dienen de geografische en demografische invloedssfeer niet te worden vastgesteld door een landmeter voor de overbrengingen bedoeld in artikel 10, § 1, 3° en 4° en artikel 11.".

Art. 3. In artikel 13 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 1. in het tweede lid wordt de bepaling onder 2° aangevuld met de zin: ". Deze geografische coördinaten bevinden zich in de voor het publiek opengestelde ruimte van de geplande apotheek";

 2. in het tweede lid wordt de bepaling onder 3° aangevuld met de woorden ", of 21/1;";

 3. tussen het tweede en het derde lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

  "In afwijking van het tweede lid, 4°, dient het verslag van de landmeter de demografische/geografische invloedssfeer niet te vermelden in de gevallen bedoeld in artikel 5, § 1, derde lid.".

  Art. 4. In artikel 14 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 4. het derde lid, 2°, wordt vervangen als volgt:

  "2° tot twee jaar te rekenen vanaf de datum van toekenning van de uitbatingsvergunning die wordt toegekend op basis van een vestigingsvergunning bedoeld in artikel 10, § 1, 1°, 2° of 4°, op grond van een eerdere aanvraag, of, indien de uitbatingsvergunning eerder wordt opgeheven of met toepassing van artikel 18, § 4, 1°, van de wet vervalt, tot de datum van opheffing of verval.";

 5. het vierde lid, 2°, wordt vervangen als volgt:

  "2° tot tien jaar te rekenen vanaf de datum van toekenning van de uitbatingsvergunning die wordt toegekend op basis van een vergunning tot fusie bedoeld in artikel 9 op grond van een eerdere aanvraag, of, indien de uitbatingsvergunning eerder wordt opgeheven of met toepassing van artikel 18, § 4, 1°, van de wet vervalt, tot de datum van opheffing of verval.".

  Art. 5. In de Franse tekst van artikel 15, vierde lid, van hetzelfde besluit, wordt het woord "ouvrables" ingevoegd tussen het woord "jours" en het woord "à".

  Art. 6. In de Franse tekst van artikel 17, § 2, van hetzelfde besluit wordt het woord "ouvrables" ingevoegd tussen het woord "jours" en het woord "qui".

  Art. 7. Hoofdstuk 2, afdeling 3, van hetzelfde besluit, wordt aangevuld met een artikel 21/1, luidende:

  "Art. 21/1. Wegens duidelijk gebleken dwingende redenen in het geval van een officieel erkende ramp mag, in afwijking van de artikelen 10, 14, 17, § 1, tweede lid, 20 en 21, een vergunning voor de overbrenging van een apotheek worden verleend door de Minister, op voorwaarde dat:

 6. het nieuwe adres dezelfde omgeving in de betrokken gemeente betreft; en

 7. de demografische invloedsfeer van deze apotheek niet substantieel groter wordt; en

 8. een veilige en kwalitatief hoogstaande geneesmiddelenvoorziening van de bevolking wordt gewaarborgd.

  In de gevallen bedoeld in het eerste lid, beslist de Minister over de vestigingsaanvraag binnen een termijn van dertig werkdagen die aanvangt op de dag van de verlening van het in artikel 19 bedoelde verslag. Het secretariaat stelt de aanvrager onverwijld in kennis van deze beslissing. Het secretariaat publiceert het dispositief van de beslissing binnen een termijn van tien werkdagen op de website van het Agentschap.".

  Art. 8. Artikel 27 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een lid, luidende:

  "In afwijking van het eerste lid dient de aanvraag van een vergunning tot definitieve sluiting het in artikel 13, tweede lid, 4°, bedoelde verslag niet te bevatten.".

  Art. 9. In artikel 39 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 9. in de Franse tekst worden de woorden "15 ou 16" vervangen door de woorden "34, 35 ou 36";

 10. in de Nederlandse tekst worden de woorden "35 of 36" vervangen door de woorden "34, 35 of 36".

  Art. 10. Artikel 41, § 2, 2°, van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

  Art. 11. Artikel 42, § 1, tweede lid, van hetzelfde besluit, wordt vervangen als volgt:

  "Indien de in artikel 11, eerste lid, bedoelde apotheek langer dan de maximaal toegekende duurtijd geopend is op de tijdelijke vestigingsplaats, wordt de uitbatingsvergunning van de apotheek van rechtswege geacht:

 11. te zijn vervallen wanneer binnen deze maximaal toegekende duurtijd geen vestigingsvergunning werd aangevraagd naar deze tijdelijke vestigingsplaats of een ander adres, overeenkomstig de bepalingen van dit besluit;

 12. te zijn geschorst wanneer de in 1° bedoelde vestigingsvergunning tijdig werd aangevraagd, doch werd geweigerd;

 13. te zijn vervallen wanneer de in 1° bedoelde vestigingsvergunning tijdig werd aangevraagd, en werd toegekend, doch de vergunninghouder er geen gebruik van maakt binnen de twee jaar bedoeld in artikel 12.

  In de gevallen bedoeld onder 2° en 3° wordt, in afwijking van artikel 11, de duurtijd van de vergunning tot tijdelijke overbrenging verlengd tot de bedoelde weigering, verval of gebruik.".

  Art. 12. Artikel 43, 3°, van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt:

  "3° van de apotheek die met toepassing van artikel 41, § 1 over een tijdelijke uitbatingsvergunning beschikt en na de vaststelling dat de overdracht niet heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 13 april 1977 tot vaststelling van de regels die toelaten de waarde van de overdracht der apotheken vast te stellen en toezicht uit te oefenen op deze overdracht;".

  Art. 13. In artikel 45, § 1, van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 14. in de bepaling onder 3° worden de woorden "en de vestigingsplaats" ingevoegd tussen de woorden "het adres" en de woorden "van de apotheek";

 15. de bepaling onder 9° wordt opgeheven;

 16. de paragraaf wordt aangevuld met een lid, luidende:

  "In geval van een tijdelijke overbrenging wordt voor de toepassing van de bepaling in het eerste lid, onder 3°, slechts de vestigingsplaats van de oorspronkelijke locatie als bedoeld in artikel 11, tweede lid, bedoeld.".

  Art. 14. Artikel 50 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een paragraaf 4, luidende:

  " § 4. De geografische coördinaten van de locatie van de apotheek waarvoor een vestigingsvergunning is afgeleverd voordat dit besluit...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT