Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 april 2000 houdende de indeling van het grondgebied van de provincie Antwerpen in politiezones, de 27 juin 2022

Artikel 1. In artikel 1, punt 1.2. van het koninklijk besluit van 28 april 2000 houdende de indeling van het grondgebied van de provincie Antwerpen in politiezones, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  1. het punt wordt aangevuld met een streepje, luidende: "Bornem/Puurs-Sint-Amands/Mechelen/Willebroek";

  2. het eerste en zesde streepje worden opgeheven.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, met uitzondering van artikel 1,2° dat in werking treedt op de dag van de instelling van de lokale politie van de in artikel 1,1° bedoelde politiezone.

Art. 3. De minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken en de minister bevoegd voor Justitie zijn, ieder wat hem betreft, belast met...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT