Koninklijk besluit tot wijziging het koninklijk besluit van 25 april 2005 tot vaststelling van de voorwaarden voor de indienstneming bij arbeidsovereenkomst in sommige overheidsdiensten, de 12 juillet 2022

Artikel 1. Artikel 6 van het koninklijk besluit van 25 april 2005 tot vaststelling van de voorwaarden voor de indienstneming bij arbeidsovereenkomst in sommige overheidsdiensten wordt aangevuld met een lid, luidende:

"De artikelen 2, lid 1, 4°, 4 en 5 zijn niet van toepassing op personen die op grond van een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur van maximum een jaar en eenmaal hernieuwbaar bij de Federale Overheidsdienst Justitie in dienst zijn genomen tussen 1 juli 2022 en 31 december 2022 voor de volgende functies en graden:

* penitentiair bewakingsassistent;

* penitentiair administratief deskundige;

* penitentiair financieel deskundige;

* penitentiair administratief assistent;

* verpleegkundige en psychiatrisch verpleegkundige (Penitentiair technisch deskundige (med));

* psycholoog expertise (attaché psycholoog deskundige);

* maatschappelijk assistent expertise (penitentiair technisch deskundige (soc))."

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2022 en treedt buiten werking op 31 december 2022.

Art. 3. De Minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Gegeven te Brussel, 12 juli 2022.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Justitie,

V. VAN QUICKENBORNE .

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken, artikel 4, § 2, 1°, vervangen bij de wet van 20 mei 1997;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 april 2005 tot vaststelling van de voorwaarden voor de indienstneming bij arbeidsovereenkomst in sommige overheidsdiensten;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën van 26 mei 2022;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 10 juni 2022;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 10 juni 2022;

Gelet op de vrijstelling van een impactanalyse op basis van artikel 8, § 1, 4°, van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op het protocol nr. 783 van 15 juni 2022 van het Comité voor de federale, gemeenschaps- en de gewestelijke overheidsdiensten;

Gelet op de adviesaanvraag binnen vijf werkdagen, die op 1 juli 2022 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT