Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 augustus 2011 betreffende de planning van het aanbod van de tandheelkunde, de 5 juillet 2022

Artikel 1. In het koninklijk besluit van 19 augustus 2011 betreffende de planning van het aanbod van de tandheelkunde, wordt een artikel 6/2 ingevoegd, luidende:

"Art. 6/2. Voor het jaar 2022 krijgen, per gemeenschap, naast de in artikel 4/1 bedoelde kandidaten, bijkomende kandidaten toegang tot een opleiding leidend tot een van de voornoemde beroepstitels.

Het aantal van deze bijkomende kandidaten is gelijk aan het verschil tussen het aantal gediplomeerden voor het jaar 2022 en het aantal kandidaten bedoeld in artikel 4/1."

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 30 juni 2022.

Art. 3. De minister bevoegd voor Sociale Zaken en de minister bevoegd voor Volksgezondheid zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Gegeven te Brussel, 5 juli 2022.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,

F. VANDENBROUCKE

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, artikel 92, § 1, 1°, vervangen bij de wet van 22 maart 2018;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 augustus 2011 betreffende de planning van het aanbod van de tandheelkunde;

Gelet op het advies van de Planningscommissie - medisch aanbod, gegeven op 10 maart 2022;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 1 juni 2022;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister voor Begroting, gegeven op 15 juni 2022;

Gelet op de impactanalyse van de regelgeving, uitgevoerd overeenkomstig artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT