Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen, de 29 juin 2022

Artikel 1. In artikel 3, § 2 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen wordt een punt 9 toegevoegd, luidende als volgt:

" 9° het voertuig ingeschreven in het land van herkomst dat gebruikt wordt door een natuurlijke persoon die tijdelijke bescherming geniet in uitvoering van Richtlijn 2001/55/EG van de Raad van 20 juli 2001 betreffende minimumnormen voor het verlenen van tijdelijke bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden en maatregelen ter bevordering van een evenwicht tussen de inspanning van de lidstaten voor de opvang en het dragen van de consequenties van de opvang van deze personen"

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3. De Minister van Financiën en de Minister van Mobiliteit zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Gegeven te Brussel, 29 juni 2022.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Financiën,

V. VAN PETEGHEM

De Minister van Mobiliteit,

G. GILKINET

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 1, eerste lid van de gecoördineerde wetten op de politie van het wegverkeer van 16 maart 1968;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen;

Gelet op de betrokkenheid van de Gewestregeringen;

Gelet op de hoogdringendheid die wordt gerechtvaardigd door de volgende elementen:

In bijlage vindt U een exemplaar van het ontwerp van besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen. Voornoemd ontwerp van besluit voorziet in een uitzondering op de inschrijvingsplicht van het voertuig ingeschreven in het land van herkomst, in casu Oekraïne, dat gebruikt wordt door een natuurlijke persoon die tijdelijke bescherming geniet in uitvoering van Richtlijn 2001/55/EG van de Raad van 20 juli 2001 betreffende minimumnormen voor het verlenen van tijdelijke bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden en maatregelen ter bevordering van een evenwicht tussen de inspanning van de lidstaten voor de opvang en het dragen van de consequenties van de opvang van deze personen.

Op 3 maart 2022 hebben de Europese lidstaten unaniem besloten om toepassing te maken van Richtlijn 2001/55 op de situatie van Oekraïne. Ingevolge het uitvoeringsbesluit (EU) 2022/382 van de Raad van 4 maart 2022 werd dit bijzondere...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT