Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 december 2018 inzake de toepassing van uitzendarbeid in bepaalde federale diensten, in overheidsbedrijven en in HR Rail in uitvoering van artikel 48 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, de 25 avril 2022

Artikel 1. Artikel 1, 3° van de koninklijk besluit van 7 december 2018 inzake de toepassing van uitzendarbeid in bepaalde federale diensten, in overheidsbedrijven en in HR Rail in uitvoering van artikel 48 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers; wordt aangevuld als volgt :

"[- Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle met uitzondering van de personeelsleden die zijn aangesteld uit hoofde van artikel 9 van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle ]."

Art. 2. De Minister van Ambtenarenzaken en de Minister van Binnenlandse Zaken zijn belast, ieder wat haar betreft, met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Gegeven te Brussel, 25 april 2022.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Ambtenarenzaken,

P. DE SUTTER

De Minister van Binnenlandse Zaken,

A. VERLINDEN

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de artikel 48 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers;

Gelet op het koninklijk van 7 december 2018 inzake de toepassing van uitzendarbeid in bepaalde federale diensten, in overheidsbedrijven en in HR Rail in uitvoering van artikel 48 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, geaccrediteerd bij de Federale...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT