Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, de 3 octobre 2021

Wijziging(en)

--INWERKINGTREDING DOOR--BEELD MINISTERIEEL BESLUIT VAN 06-10-2021 GEPUBL. OP 11-10-2021

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT