Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 november 2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten, de 30 juillet 2021

Artikel 1. In artikel 13, § 1, van het koninklijk besluit van 13 november 2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  1. in de bepaling onder 1°, worden de woorden "20,00 euro" vervangen door de woorden "25,00 euro";

  2. in de bepaling onder 2°, worden de woorden "30 euro per soort met een maximum van 300,00 euro per aanvraag" vervangen door de woorden "60 euro voor de eerste soort en voor elke bijkomende soort 30 euro";

  3. in de bepaling onder 3°, worden de woorden "30,00 euro "vervangen door de woorden "25,00 euro";

  4. in de bepaling onder 4°, worden de woorden "30,00 euro per genus met een maximum van 300,00 euro per aanvraag" vervangen door de woorden "60 euro voor de eerste genus en voor elke bijkomende genus 30 euro";

  5. in de bepaling onder 5° worden de woorden "40 euro" vervangen door de woorden "80 euro".

Art. 2. De minister bevoegd voor Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Gegeven te l'Ile d'Yeu, 30 juli 2021.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Leefmilieu,

Z. KHATTAB

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 28 juli 1981 houdende goedkeuring van de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten, en van de Bijlagen, opgemaakt te Washington op 3 maart 1973, alsmede van de Wijziging van de Overeenkomst, aangenomen te Bonn op 22 juni 1979, artikel 4bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 24 december 2002 en gewijzigd bij de wetten van 19 mei 2010 en 10 april 2014;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 november 2011 tot...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT