Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, de 8 juin 2021

Artikel 1. In artikel 2.61 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, ingevoegd bij de wet van 10 januari 2012, wordt de laatste zin opgeheven.

Art. 2. In hetzelfde besluit wordt artikel 63.2, opgeheven bij het koninklijk besluit van 21 juli 2016, hersteld als volgt :

"63.2. Gecombineerde voetgangers-fietserslichten.

Wanneer de lichten het verlichte silhouet van een fiets en een voetganger voorstellen, gelden deze lichten uitsluitend voor fietsers, voor bestuurders van tweewielige bromfietsen indien ze op het fietspad mogen rijden en voor voetgangers. Deze lichten hebben dezelfde betekenis als die bedoeld in artikel 63.1, 2.".

Art. 3. In artikel 65.5.1, eerste lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 18 september 1991 en vervangen bij de wet van 13 april 2019, worden de woorden "en de borden F111 en F113" vervangen door de woorden "en het bord F111".

Art. 4. Artikel 65.5.3 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 18 september 1991 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 29 januari 2007 en 29 januari 2014, wordt aangevuld met de volgende voorbeelden:

"Begin van een zonale fietsstraat.

Einde van een zonale fietsstraat.".

Art. 5. In artikel 71.2 van hetzelfde besluit worden de verkeersborden F111 en F113, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 4 december 2012, vervangen als volgt:

"F111

Fietsstraat. De fietsstraat eindigt ter hoogte van het volgend kruispunt.

De vermelding "Fietsstraat" op het verkeersbord is facultatief.".

Art. 6. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand na afloop van een termijn van tien dagen te rekenen van de dag volgend op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 7. De minister bevoegd voor het Wegverkeer is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Gegeven te Brussel, 8 juni 2021.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Mobiliteit,

G. GILKINET

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, artikel 1, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Gelet op de betrokkenheid van de gewestregeringen;

Gelet op het advies 68.745/4 van de Raad van State, gegeven op 24...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT