Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten inzake de aanwijzing in het mandaat van directeur-generaal van het middelenbeheer en de informatie van de federale politie van een kandidaat die geen personeelslid is van de politiediensten en houdende diverse statutaire bepalingen hieromtrent, de 30 mai 2021

HOOFDSTUK I. - Wijzigingsbepalingen

Artikel 1. In artikel IV.I.34 RPPol, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 1. het woord "enkel" wordt opgeheven;

 2. het artikel wordt aangevuld met een lid, luidende:

  "In afwijking van het eerste lid is dit hoofdstuk, met uitzondering van de artikelen IV.I.51 en IV.I.57bis, niet toepasselijk op de personeelsleden die extern aangeworven worden voor het mandaat van directeur-generaal van het middelenbeheer en de informatie van de federale politie bedoeld in artikel 66, derde lid, van de wet van 26 april 2002.".

  Art. 2. In artikel IV.I.51 RPPol, vervangen bij het koninklijk besluit van 23 maart 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 3. in het eerste lid, 2°, worden de woorden "of A4" vervangen door de woorden ", A4 of A5";

 4. in het tweede lid worden de woorden "en van negen jaar voor de klasse A4 geëist" vervangen door de woorden ", van negen jaar voor de klasse A4 en van tien jaar of een managementervaring van 6 jaar voor de klasse A5 geëist".

  Art. 3. Artikel VII.III.9 RPPol, vervangen bij het koninklijk besluit van 18 september 2008, wordt opgeheven.

  Art. 4. Artikel VII.III.17 RPPol, vervangen bij het koninklijk besluit van 18 september 2008, wordt opgeheven.

  Art. 5. In artikel VII.III.30, tweede lid, RPPol, vervangen bij het koninklijk besluit van 18 september 2008, wordt het tweede lid aangevuld met de woorden "en, in voorkomend geval, de kandidaten die voldoen aan de voorwaarden bedoeld in artikel 66/1, eerste lid, van de wet van 26 april 2002.".

  Art. 6. Artikel VII.III.50 RPPol, vervangen bij het koninklijk besluit van 18 september 2008, wordt opgeheven.

  Art. 7. In artikel VII.III.54 RPPol, vervangen bij het koninklijk besluit van 18 september 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 5. in het eerste lid worden de woorden "een presentiegeld waarvan het bedrag per gepresteerd uur niet meer mag bedragen dan 1/1850ste van het loon van een rijksambtenaar met rang 17" vervangen door de woorden "een presentiegeld waarvan het bedrag per gepresteerd uur gelijk is aan 1/1850ste van het loon van een personeelslid van het federaal openbaar ambt van klasse A5, bezoldigd in de hoogste trap van de loonschaal A53 in het federaal openbaar ambt";

 6. het tweede lid wordt vervangen als volgt:

  "De in het eerste lid bedoelde voorzitter en bijzitters hebben tevens recht op de vergoedingen voor de reis- en verblijfskosten overeenkomstig de bepalingen die van toepassing zijn op het personeel van de federale overheidsdiensten.".

  Art. 8. In deel VII, titel III, hoofdstuk I, afdeling 4, RPPol, wordt de onderafdeling 8, die het artikel VII.III.67 bevat, vervangen bij het koninklijk besluit van 18 september 2008, opgeheven.

  Art. 9. In artikel VII.III.69, eerste lid, RPPol, vervangen bij het koninklijk besluit van 18 september 2008, wordt de bepaling onder 8° opgeheven.

  Art. 10. In...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT