Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 4 en 5 van het koninklijk besluit van 26 april 2018 houdende uitvoering van artikel XX.1, § 1, laatste lid, van het Wetboek van economisch recht wat betreft de toepassing van boek XX van het Wetboek van economisch recht op de beoefenaars van een vrij beroep, de 4 mai 2021

Artikel 1. In artikel 4, § 1, van het koninklijk besluit van 26 april 2018 houdende uitvoering van artikel XX.1, § 1, laatste lid, van het Wetboek van economisch recht wat betreft de toepassing van boek XX van het Wetboek van economisch recht op de beoefenaars van een vrij beroep, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 1. worden de bepalingen onder lid 11° en 12° vervangen als volgt:

  "11° Accountants en gecertificeerde accountants: het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants;

  1. Belastingadviseurs en gecertificeerde belastingadviseurs: het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants; ";

 2. worden de leden 13°, 14° en 15° ingevoegd, luidend als volgt:

  "13° Auto-experts: het Instituut van de auto-experts;

  1. Landmeters-experten: de Federale Raad van landmeters-experten ;

  2. Octrooigemachtigden: het Instituut voor Octrooigemachtigden;".

  Art. 2. In artikel 5 van hetzelfde koninklijk besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 3. worden de bepalingen onder lid 11° en 12° vervangen als volgt:

  "11° Accountants en gecertificeerde accountants: het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants;

  1. Belastingadviseurs en gecertificeerde belastingadviseurs: het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants; ";

 4. worden de leden 13°, 14° en 15° ingevoegd, luidend als volgt:

  "13° Auto-experts: het Instituut van de auto-experts;

  1. Landmeters-experten: de Federale Raad van landmeters-experten;

  2. Octrooigemachtigden: het Instituut voor Octrooigemachtigden;".

   Art. 3. De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

   Handtekening

   Gegeven te Brussel, 4 mei 2021.

   FILIP

   Van Koningswege :

   De Minister van Justitie,

   V. VANQUICKENBORNE

   Aanhef

   FILIP, Koning der Belgen,

   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

   Gelet op het Wetboek van economisch recht, artikel XX.1, § 1, laatste lid, ingevoegd bij de wet van 11 augustus 2017 en gewijzigd bij de wet van 15 april 2018;

   Gelet op het koninklijk besluit van 26 april 2018 houdende uitvoering van artikel XX.1, § 1, laatste lid, van het Wetboek van economisch recht wat betreft de toepassing van boek XX van het Wetboek van economisch recht op de beoefenaars van een vrij beroep;

   Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 24 februari 2021;

   Gelet op het advies 69.112/2 van de Raad van State, gegeven op 21 april 2021, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT