Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2020 tot vaststelling van de financiering en de modaliteiten voor de invoering van een solidariteitspremie in de federale gezondheidssectoren, van February 08, 2021

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel 1. § 1. In artikel 8 van het koninklijk besluit van 22 december 2020 tot vaststelling van de financiering en de modaliteiten voor de invoering van een solidariteitspremie in de federale gezondheidssectoren wordt de basisallocatie "25/51.22.32.00.01" vervangen door de basisallocatie "25/51.22.3132.01";

§ 2. In hetzelfde artikel wordt de basisallocatie "25/51.22.41.70.01" vervangen door de basisallocatie "25/51.22.3122.01".

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 22 december 2020.

Art. 3. De minister bevoegd voor Sociale zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Gegeven te Brussel, 2 februari 2021.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,

Fr. VANDENBROUCKE

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de programmawet van 2 januari 2001, artikel 59quater;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 2020 tot vaststelling van de financiering en de modaliteiten voor de invoering van een solidariteitspremie in de federale gezondheidssectoren;

...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT