Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de inkomsten uit de deeleconomie, van January 26, 2021

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel 1. In bijlage III, hoofdstuk VII, van het KB/WIB 92, vervangen bij het koninklijk besluit van 16 december 2020, wordt een afdeling 1/1 ingevoegd, luidende :

"Afdeling 1/1. - Inkomsten als vermeld in artikel 90, eerste lid, 1° bis, van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992

7.1./1 Grondslag en tarief

De bedrijfsvoorheffing bedraagt 10,70 pct. van het bruto bedrag, d.w.z. het bedrag dat door het platform of door tussenkomst van het platform daadwerkelijk is betaald of toegekend, verhoogd met alle sommen die door het platform of door tussenkomst van het platform zijn ingehouden.".

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 februari 2021 en is van toepassing op de inkomsten die vanaf diezelfde datum worden betaald of toegekend.

Art. 3. De minister bevoegd voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Gegeven te Brussel, 26 januari 2021.

FILIP

Van Koningswege :

De Vice-eersteminister en Minister van Financiën,

V. VAN PETEGHEM

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 275, § 1;

Gelet op het KB/WIB 92;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 18...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT