Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 april 2014 tot invoeging van een stage voor de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten, de 24 novembre 2020

Artikel 1. In artikel 5 van het koninklijk besluit van 24 april 2014 tot invoeging van een stage voor de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 januari 2018, worden de woorden "en uiterlijk voor 1 januari 2020" opgeheven.

Art. 2. Artikel 1 heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2020.

Art. 3. De minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken en de minister bevoegd voor Justitie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Brussel, 24 november 2020.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Binnenlandse Zaken,

 1. VERLINDEN

  De Vice-eersteminister en Minister van Justitie,

  V. VAN QUICKENBORNE

  Aanhef

  FILIP, Koning der Belgen,

  Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

  Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, artikel 121, vervangen bij de wet van 26 april 2002;

  Gelet op het koninklijk besluit van 24 april 2014 tot invoeging van een stage voor de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten;

  Gelet op het advies van de Inspecteur-generaal van Financiën, gegeven op 27 januari 2020;

  Gelet op het protocol van onderhandeling nr. 477/3 van het onderhandelingscomité voor de politiediensten van 19 februari 2020;

  Gelet op het advies van de Raad van burgemeesters, gegeven op 27 mei 2020;

  Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 19 augustus 2020;

  Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken, d.d. 19 augustus 2020;

  Gelet op advies 68.045/2 van de Raad van State, gegeven op 14 oktober 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

  Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en de Minister van Justitie,

  Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

  Verslag aan de Koning

  VERSLAG AAN DE KONING

  Sire,

  Het koninklijk besluit van 24 april 2014 tot invoeging van een stage voor de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten heeft een stage ingevoerd voor de personeelsleden benoemd in de graad van inspecteur van politie bij het slagen in de basisopleiding van het basiskader.

  Het voorzien van die stage was ingegeven door de noodzaak om de ondersteuning van de inspecteurs die hun eerste stappen op het terrein zetten, te verbeteren. De stage van zes maanden verloopt in de dienst of de politiezone die, na afloop van de stage, ook...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT