Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 2003 houdende bezoldigingsregeling van de militairen van alle rangen en betreffende het stelsel van de dienstprestaties van de militairen van het actief kader beneden de rang van officier, de 30 septembre 2020

Artikel 1. In artikel 19 van het koninklijk besluit van 18 maart 2003 houdende bezoldigingsregeling van de militairen van alle rangen en betreffende het stelsel van de dienstprestaties van de militairen van het actief kader beneden de rang van officier, wordt het eerste lid vervangen als volgt:

"Wanneer de maandwedde niet volledig verschuldigd is, wordt zij, voor de militair van het actief kader en de militair van het reservekader die vrijwillige encadreringsprestaties levert, in dertigsten verdeeld.".

Art. 2. In hetzelfde koninklijk besluit wordt een artikel 19bis ingevoegd, luidende:

"Art. 19bis. Voor de militair van het reservekader die wederoproepingen of bijkomende prestaties in het kader van de vervolmaking of als bevorderingsprestaties uitvoert, wordt wanneer de maandwedde niet volledig verschuldigd is, zij in twintigsten verdeeld.

Het aantal verschuldigde twintigsten is gelijk aan het aantal werkelijk gewerkte dagen, met een maximum van twintig per kalendermaand.".

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2021.

Art. 4. De Minister bevoegd voor Defensie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Brussel, 30 september 2020.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Defensie,

Ph. GOFFIN

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 20 mei 1994 betreffende de geldelijke rechten van de militairen, artikel 2, § 1, tweede lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 maart 2003...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT