Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon, van 26 mei 2019

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel 1. Artikel 2 van de koninklijk besluit van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon, gewijzigd bij de koninklijk besluiten van 15 maart 2007, 4 mei 2010, 13 augustus 2011, 30 augustus 2013, 30 augustus 2015, 1 april 2016, 30 juni 2017, 22 juni 2018 wordt aangevuld als volgt:

" 12° op 1 juli 2019:

5.306,24

7.959,38

10.754,07 ".

Art. 2. Artikel 2 van dezelfde koninklijk wordt aangevuld als volgt:

" 13° op 1 januari 2020:

5.371,27

8.056,92

10.888,50 ".

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2019 met uitzondering van artikel 2 dat in werking treedt op 1 januari 2020.

Art. 4. De minister bevoegd voor Maatschappelijke Integratie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Gegeven te Brussel, 26 mei 2019.

FILIP

Van Koningswege :

Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie,

D. DUCARME

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, inzonderheid op artikel 50, § 1;

Gelet op het koninklijk besluit 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 3 april 2019;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 5 april 2019;

Gelet op de regelgevingsimpactanalyse uitgevoerd overeenkomstig de artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact, artikel 73bis, §§ 2 en 3;

Overwegende dat geen advies is verstrekt binnen de termijn gesteld in artikel 73bis, § 2;

Overwegende de adviezen n°...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT