Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 februari 2005 tot uitvoering van de wet van 4 september 2002 houdende toewijzing van een opdracht aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn inzake de begeleiding en de financiële maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake energielevering, van 30 januari 2019

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel 1. Artikel 5, § 4, van het koninklijk besluit van 14 februari 2005 tot uitvoering van de wet van 4 september 2002 houdende toewijzing van een opdracht aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn inzake de begeleiding en de financiële maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake energielevering, worden de woorden "een gasconvector" vervangen door de woorden "een gasverwarmingsinstallatie met een hoog rendement".

Art. 2. Artikel 5, § 4, van hetzelfde besluit, wordt aangevuld met een lid, luidende :

"Het bedrag kan ook worden gereaffecteerd voor maatregelen in het kader van een preventief sociaal energiegebied als bedoeld in artikel 6 van de wet van 4 september 2002 houdende toewijzing van een opdracht aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn inzake de begeleiding en de financiële maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake energielevering, behalve voor maatregelen met betrekking tot personeelskosten. "

Art. 3. De minister bevoegd voor Maatschappelijke Integratie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Gegeven te Brussel, 30 januari 2019.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Middenstand, Zelfstandigen, K.M.O.'s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie,

D. DUCARME

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 mei 2003, houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, de artikelen 121 tot en met 124;

Gelet op de wet van 4 september 2002 houdende toewijzing van een opdracht aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn inzake de begeleiding en de financiële maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake energielevering, inzonderheid op artikel 7, tweede lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 februari...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT