Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende toekenning van toelagen aan de militairen die houder zijn van bepaalde kwalificaties, van 28 juni 2018

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel 1. In het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende toekenning van toelagen aan de militairen die houder zijn van bepaalde kwalificaties, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 6 december 2012 en 29 januari 2016 wordt een artikel 6/1 ingevoegd, luidende :

"Art. 6/1. De chef van de sectie belast met het beheer van de vakrichtingen binnen de algemene directie human resources kan, voor een periode van maximaal 18 maanden, in uitzonderlijke gevallen en om gerechtvaardigde dienstredenen op gemotiveerd advies van de hiërarchische overheid en de onderstafchef operaties en training, de toelage bedoeld in artikel 6, § 2, 1°, a) toekennen aan een militair die geen houder is van het hoger brevet van parachutist, indien hij een organieke betrekking bekleedt in het detachement Ploegen van de Special Forces Group en de prestaties bepaald in artikel 6, § 3, 2° tot 4° heeft uitgevoerd.".

Art. 2. De minister bevoegd voor Defensie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Gegeven te Brussel, 28 juni 2018.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Defensie,

S. VANDEPUT

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 20 mei 1994 betreffende de geldelijke rechten van de militairen, artikel 9bis, § 2, ingevoegd bij de wet van 27 maart 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende toekenning van toelagen aan de militairen die houder zijn van bepaalde...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT