Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 september 2004 tot verhoging van de toelage verleend aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn als tegemoetkoming in de personeelskosten zoals bedoeld in artikel 40 van de wet betreffende het recht op de maatschappelijke integratie, van 20 december 2016

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel 1. Artikel 1 van het koninklijk besluit van 3 september 2004 tot verhoging van de toelage verleend aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn als tegemoetkoming in de personeelskosten zoals bedoeld in artikel 40 van de wet betreffende het recht op de maatschappelijke integratie wordt aangevuld met de bepaling onder 4° luidende :

" 4° op 1 januari 2016, door het bedrag " 470,00 ". "

Art. 2. De minister bevoegd voor Maatschappelijke Integratie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Gegeven te Brussel, 20 december 2016.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Inte-gratie,

W. BORSUS

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, artikel 40, derde lid, ingevoegd bij de programmawet van 9 juli 2004;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 september 2004 tot verhoging van de toelage verleend aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn als tegemoetkoming in de personeelskosten zoals...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT