Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de managementfuncties in de federale overheidsdiensten en in de programmatorische federale overheidsdiensten, de 15 juillet 2016

HOOFDSTUK 1. - Wijziging van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten

Artikel 1. In het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten wordt het opschrift van Afdeling 1 van Hoofdstuk IV vervangen als volgt :

"Afdeling 1. - De bestuursovereenkomst en de bestuursplannen"

Art. 2. Artikel 11 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 3. In artikel 11bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij artikel 1 van het koninklijk besluit van 4 april 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten en tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 2002 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de staffuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

  1. Paragraaf 1 wordt vervangen als volgt :

    " § 1. Tussen elke federale overheidsdienst of programmatorische federale overheidsdienst en de Staat worden een bestuursovereenkomst en een bestuursplan afgesloten.";

  2. Tussen § 7 en § 8 wordt een paragraaf 7bis ingevoegd, die als volgt luidt :

    " § 7bis. Als de bestuursovereenkomst gewijzigd wordt, stelt de federale overheidsdienst er een geconsolideerde versie van op. Dit document wordt bezorgd aan de voogdijminister of -staatssecretaris of, in voorkomend geval, aan de minister of de staatssecretaris die bevoegd is voor het belangrijkste deel van de activiteitensector. De oude versies worden bewaard en genummerd.";

  3. In paragraaf 9 wordt tussen het eerste en het tweede lid een lid ingevoegd dat als volgt luidt :

    "Het bestuursplan treedt slechts in werking na de voorstelling aan en de ondertekening door de voogdijminister of -staatssecretaris of, in voorkomend geval, door de de minister of de staatssecretaris die bevoegd is voor het belangrijkste deel van de activiteitensector.".;

  4. In paragraaf 10, eerste lid, wordt de laatste zin "Elke federale overheidsdienst en programmatorische federale overheidsdienst zal daartoe aan de federale overheidsdienst Personeel en Organisatie meteen na de ondertekening een kopie bezorgen van de getekende bestuursovereenkomst en een kopie van elk bestuursplan vanaf het moment dat dit beschikbaar...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT