Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, de 29 mars 2024

Artikel 1. Artikel 1 van het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 30 juli 2008 en 3 augustus 2012, wordt aangevuld met de bepaling onder 11°, luidende:

"11° Activiteit in de privésfeer : elke activiteit die onder de bevoegdheid van het Agentschap valt en door een natuurlijke persoon wordt uitgevoerd in een persoonlijke, strikt afgebakende en gelokaliseerde context, op niet-professionele, niet-openbare en onbezoldigde wijze en met een sociaal en/of recreatief oogmerk."

Art. 2. Artikel 2, § 2 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 9 november 2009, 3 augustus 2012, 17 december 2012, en 25 juni 2018, wordt aangevuld met de bepaling onder 10°, luidende:

"10° operatoren die een activiteit in de privésfeer uitoefenen."

Art. 3. De minister bevoegd voor de veiligheid van de voedselketen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Gegeven te Brussel, 29 maart 2024.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Landbouw,

D. CLARINVAL

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen, inzonderheid op artikel 3bis, ingevoegd bij de wet van 28 maart 2003 en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003 en 23 december...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT