Koninklijk besluit tot verlenging van de maatregelen genomen op vlak van werkloosheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, van February 26, 2021

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel 1. In artikel 4 van het koninklijk besluit van 23 april 2020 tot het tijdelijk versoepelen van de voorwaarden waaronder werklozen, al dan niet met bedrijfstoeslag, kunnen worden tewerkgesteld in vitale sectoren en tot het tijdelijk bevriezen van de degressiviteit van de volledige werkloosheidsuitkeringen, gewijzigd bij koninklijke besluiten van 15 juli 2020, 27 september 2020 en 13 december 2020, wordt de datum "31 december 2020" vervangen door de datum "28 februari 2021".

Art. 2. In artikel 5 van hetzelfde besluit van 23 april 2020, gewijzigd bij koninklijke besluiten van 15 juli 2020, 27 september 2020 en 13 december 2020, worden in het eerste lid de woorden "met negen maanden" vervangen door de woorden "met elf maanden" en wordt in het tweede en derde lid de datum "31 december 2020" telkens vervangen door de datum "28 februari 2021".

Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 31 december 2020.

Art. 4. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Gegeven te Brussel, 12 februari 2021.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,

P.-Y. DERMAGNE

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, artikel 7, § 1, derde lid, i, vervangen bij de wet van 14 februari 1961, § 1septies, ingevoegd bij wet van 25 april 2014, en § 1octies, ingevoegd bij wet van 25 april 2014;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 april 2020 tot het tijdelijk versoepelen van de voorwaarden waaronder werklozen, al dan niet met bedrijfstoeslag, kunnen worden tewerkgesteld in vitale sectoren en tot het tijdelijk bevriezen van de degressiviteit van de volledige werkloosheidsuitkeringen;

Gelet op het advies van het beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, gegeven op 14 januari 2021;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 15 januari 2021;

Gelet op het akkoord van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 28 januari 2021;

Gelet op artikel 8, § 2, 1° en 2°, van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging is dit besluit uitgezonderd van de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT