Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedureregels en de modaliteiten van betaling van de administratieve boetes ingesteld bij het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, de 30 août 2023

Artikel 1. Naast de definities bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 22 februari 2001, wordt voor de toepassing van dit besluit verstaan onder het koninklijk besluit van 22 februari 2001: het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen.

Art. 2. De ambtenaar bedoeld in artikel 7, § 1, van het koninklijk besluit van 22 februari 2001, is de adviseur-generaal van de juridische dienst van het Agentschap.

De in het eerste lid bedoelde ambtenaar kan ambtenaren-jurist van de juridische dienst van graad A1 of hoger aanduiden om de administratieve minnelijke schikking voor te stellen en de administratieve boete op te leggen indien hij afwezig of verhinderd is.

Het Agentschap maakt de aanduidingen bedoeld in het tweede lid, bekend in het Belgisch Staatsblad.

Art. 3. § 1. Het voorstel van administratieve minnelijke schikking omvat de volgende elementen:

 1. de bepalingen die de rechtsgrond van het voorstel van administratieve minnelijke schikking uitmaken;

 2. de referenties van het proces-verbaal tot vaststelling van de inbreuk en houdende het korte relaas van de feiten die aan de basis lagen van de aanvang van de procedure tot voorstel van de administratieve minnelijke schikking;

  Wanneer het proces-verbaal van vaststelling van de inbreuk niet is opgemaakt door een persoon zoals bedoeld in of benoemd overeenkomstig artikel 3 van het koninklijk besluit van 22 februari 2001, wordt een kopie van het proces-verbaal bij het voorstel van administratieve minnelijke schikking gevoegd;

 3. de datum van het voorstel van administratieve minnelijke schikking;

 4. het bedrag van het voorstel van administratieve minnelijke schikking;

 5. de vermelding van de toepasselijke strafbepaling(en);

 6. de bepaling van artikel 7/1, § 1, derde lid en 7/1, § 3 van het koninklijk besluit van 22 februari 2001 met betrekking tot de betaling van de administratieve minnelijke schikking;

 7. de vermelding van het IBAN-nummer en de BIC-code van de postrekening van het Agentschap waarop het bedrag van de administratieve minnelijke schikking moet worden gestort en de vermelding van de gestructureerde mededeling waarmee de betaling dient te worden uitgevoerd.

  § 2. Het voorstel bedoeld in paragraaf 1 is nietig als de elementen bedoeld in paragraaf 1, 6° ontbreken.

  § 3. Onverminderd paragraaf 2, begint de termijn...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT