Koninklijk besluit tot vaststelling van de betrouwbaarheidsnorm en tot goedkeuring van de waarde van de verloren belasting en de kosten voor de nieuwe toegang, de 31 août 2021

Artikel 1. De betrouwbaarheidsnorm bedoeld in artikel 7undecies, § 7, tweede lid, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, hierna `de wet van 29 april 1999' te noemen, wordt vastgesteld op 3 uren.

Art. 2. De enkele raming van de waarde van de verloren belasting, bedoeld in artikel 7undecies, § 7, derde lid, van de wet van 29 april 1999 en zoals vastgesteld door de Algemene Directie Energie op 17.340 euro/MWh, wordt goedgekeurd.

Art. 3. De vaste en variabele kost van een nieuwe toegang van de referentietechnologie, bedoeld in artikel 7undecies, § 7, vierde lid, van de wet van 29 april 1999 en zoals vastgesteld door de Algemene Directie Energie voor de technologie van vraagrespons, worden goedgekeurd en bedragen respectievelijk 45 EUR/kW/jaar en 736,73 EUR/MWh.

Art. 4. De minister bevoegd voor Energie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Gegeven te Brussel, 31 augustus 2021.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Energie,

T. VAN DER STRAETEN

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de verordening (EU) 2019/943 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 betreffende de interne markt voor elektriciteit;

Gelet op de Grondwet, artikel 108;

Gelet op de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, artikel 7undecies, § 7, ingevoegd door de wet van 15 maart 2021 tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en tot wijziging van de wet van 22 april 2019 tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, teneinde een capaciteitsvergoedingsmechanisme in te stellen;

Gelet op de enkele raming van de waarde van de verloren belasting vastgesteld door de Algemene Directie Energie in de nota aan de Minister van Energie van 1 april 2021;

Gelet op de bepaling van de Algemene Directie Energie van 7 mei 2021 van de kost van een nieuwe toegang;

Gelet op het voorstel van betrouwbaarheidsnorm van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas met kenmerk (C)2243, van 28 mei 2021;

Gelet op het advies van de Algemene Directie Energie van 2 juni 2021 op het voorstel (C)2243 van de CREG over de betrouwbaarheidsnorm;

Gelet op het advies van de nv Elia Transmission Belgium van 2 juni 2021 op het voorstel (C)2243 van de CREG over de betrouwbaarheidsnorm;

Gelet op het advies van de Inspecteur van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT