Koninklijk besluit tot vaststelling van het taalkader van de eerste en tweede trap van de hiërarchie van de centrale diensten en de uitvoeringsdiensten waarvan de werkkring het ganse land bestrijkt van het Directoraat-generaal Scheepvaart van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, de 21 juillet 2021

Artikel 1. In de centrale diensten en de uitvoeringsdiensten waarvan de werkkring het ganse langs bestrijkt worden de betrekkingen van de eerste en tweede trap van de hiërarchie van het Directoraat-generaal Scheepvaart verdeeld tussen het Frans en het Nederlands kader in de verhoudingen zoals ze zijn vastgelegd in de bij dit besluit gevoegde tabel.

Art. 2. Het koninklijk besluit van 16 december 2014 tot vaststelling van het taalkader van de eerste en tweede trap van de hiërarchie van het Directoraat-generaal Scheepvaart van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, wordt opgeheven.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4. De minister bevoegd voor Mobiliteit is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE.

Art. N. Bijlage bij het koninklijk besluit van 21 juli 2021 tot vaststelling van het taalkader van de eerste en tweede trap van de hiërarchie van de centrale diensten en de uitvoeringsdiensten waarvan de werkkring het ganse land bestrijkt van het Directoraat-generaal Scheepvaart van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer.

Degrés de la hiérarchie
-
Trappen van de hiërarchie
Pourcentage d'emplois - Percentage betrekkingen
Cadre français
-
Franskader
Cadre néerlandais
-
Nederlands kader
1 - 100
2 10 90

Handtekening

Gegeven te Brussel, 21 juli 2021.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Mobiliteit,

G. GILKINET

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, artikel 43ter, § 4, ingevoegd bij de wet van 12 juni 2002, en § 8, ingevoegd bij de wet van 12 juni 2002 en gewijzigd bij de wetten van 27 december 2004 en 20 juli 2005;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 november 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, zoals gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 28 augustus 2002 en...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT