Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, de 14 février 2024

Artikel 1. De betrekkingen van de centrale diensten van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen worden als volgt verdeeld in taalkaders:

Trappen van de hiërarchie
-
Degré de la hiérarchie
Nederlands kaderpercentage van het totaal van de betrekkingen
-
Cadre néerlandaispourcentage du total des emplois
Frans kaderpercentage van het totaal van de betrekkingen
-
Cadre françaispourcentage du total des emplois
Tweetalig kader
-
Cadre bilingue
Percentage van het totaal van de betrekkingen voor de ambtenaren van de Nederlandse taalrol
-
Pourcentage du total des emplois réservés aux fonctionnaires du rôle linguistique néerlandais
Percentage van het totaal van de betrekkingen voor de ambtenaren van de Franse taalrol
-
Pourcentage du total des emplois réservés aux fonctionnaires du rôle linguistique français
Centrale diensten waarvan de werkzaamheden het ganse land bestrijken en waarvan de zetel gevestigd is in Brussel-Hoofdstad
Services centraux dont l'activité s'étend à tout le pays et dont le siège est situé à Bruxelles-Capitale.
1
2
3
4
5
40,0
40,0
57,7
57,7
57,7
40,0
40,0
42,3
42,3
42,3
10,0
10,0
10,0
10,0

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3. De minister bevoegd voor Landbouw is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Gegeven te Brussel, 8 februari 2024.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Landbouw,

D. CLARINVAL .

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, inzonderheid op artikel 43, zoals laatst gewijzigd;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 december 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT