Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 42, § 4, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen inzake het vermoeden van erkenning als VZW erkend als beroepsvereniging of als federatie van beroepsverenigingen, de 7 juillet 2021

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

 1. wet: de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen;

 2. Wetboek: het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

 3. VZW erkend als beroepsvereniging of als federatie van beroepsverenigingen: een VZW die erkend is als beroepsvereniging of als federatie van beroepsverenigingen in overeenstemming met artikel 9:24 van het Wetboek;

 4. FOD Economie: de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

  Art. 2. Op basis van een beslissing van de minister bevoegd voor Middenstand wordt het vermoeden bedoeld in artikel 42, § 3, van de wet in de volgende gevallen weerlegd:

 5. wanneer, volgend op de indiening van een aanvraag tot erkenning als VZW erkend als beroepsvereniging of als federatie van beroepsverenigingen overeenkomstig artikel 2 van het koninklijk besluit van 11 juni 2019 betreffende de erkenning van VZW's als beroepsvereniging of als federatie van beroepsverenigingen, de betrokken beroepsvereniging of federatie van beroepsverenigingen een dergelijke erkenning verleend of geweigerd werd;

 6. wanneer de betrokken beroepsvereniging of federatie van beroepsverenigingen aan de minister bevoegd voor Middenstand of aan de FOD Economie haar wens om afstand te doen van het vermoeden van erkenning als VZW erkend als beroepsvereniging of als federatie van beroepsverenigingen betekent;

 7. wanneer, na 1 januari 2024, de betrokken beroepsvereniging of federatie van beroepsverenigingen van rechtswege in een VZW werd omgezet en die, overeenkomstig artikel 41, § 3, van de wet, geen algemene vergadering binnen een termijn van zes maanden te rekenen vanaf deze omzetting, heeft bijeengeroepen;

 8. wanneer de betrokken beroepsvereniging of federatie van beroepsverenigingen op 31 december 2024 geen aanvraag tot erkenning overeenkomstig artikel 9:24 van het Wetboek heeft ingediend.

  Art. 3. In de gevallen bedoeld in artikel 2, schrapt de minister bevoegd voor Middenstand de betrokken beroepsverenigingen of federaties van beroepsverenigingen van de lijst van beroepsverenigingen of federaties van beroepsverenigingen die vermoed erkend te zijn als VZW erkend als beroepsvereniging of als federatie van beroepsverenigingen.

  Art. 4. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

  Art. 5. De minister bevoegd voor Justitie en de minister...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT