Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 112duodecies, § 4, derde lid, en § 7, van het Wetboek van Strafvordering tot bepaling van de minimale informatie die in het proces-verbaal van toestemming moet worden opgenomen en tot vaststelling van de technische vereisten waaraan het toestel waarmee de polygraaftest wordt uitgevoerd, moet voldoen, de 28 juin 2021

HOOFDSTUK 1. - Minimale informatie die moet worden opgenomen in het proces-verbaal van toestemming

Artikel 1. Het proces-verbaal van toestemming vermeldt de identiteit van de betrokken persoon alsmede in welke hoedanigheid hij aan de test wordt onderworpen, namelijk als verdachte, getuige of slachtoffer.

Het proces-verbaal bevat minimaal de volgende informatie :

1) dat de polygraaftest bestaat uit drie fasen, meer bepaald de pre-test, de in-test en de post-test en de uitleg over het verloop van deze fasen;

2) dat de polygraaftest niet mag worden afgenomen van zwangere vrouwen, minderjarigen beneden de zestien jaar en personen binnen achtenveertig uur te rekenen vanaf hun effectieve vrijheidsbeneming;

3) dat een minderjarige van 16 jaar of ouder die een polygraaftest ondergaat steeds de bijstand van zijn advocaat moet genieten en de minderjarige en zijn advocaat het proces-verbaal van toestemming moeten ondertekenen;

4) dat er geen rechtsgevolg verbonden is aan de weigering van de betrokkene om deel te nemen;

5) dat de betrokkene op eender welk ogenblik de test kan doen ophouden en het lokaal kan verlaten zonder dat daar rechtsgevolgen aan verbonden zijn;

6) dat, indien de betrokkene zich laat bijstaan door een advocaat, zijn advocaat deze test mag volgen vanuit de volgkamer, zonder echter rechtstreeks te mogen tussenkomen tijdens de eigenlijke test (pre-test en in-test) of deze te mogen onderbreken; dat bij enige tussenkomst van de advocaat de polygraaftest onmiddellijk wordt beëindigd en op dezelfde dag geen andere polygraaftest meer kan worden uitgevoerd;

7) dat de advocaat aanwezig kan zijn bij het voorlezen en ondertekenen van het proces-verbaal van toestemming;

8) dat de betrokkene voor de polygraaftest een vertrouwelijk overleg met zijn advocaat mag hebben en wanneer na het beëindigen van de polygraaftest (in-test), de resultaten worden overlopen hij door zijn advocaat kan worden bijgestaan en de betrokkene opnieuw een vertrouwelijk overleg met zijn advocaat kan hebben;

9) dat, indien er naar aanleiding van de polygraaftest een verhoor wordt afgenomen, alle rechten inzake toegang tot een advocaat worden gewaarborgd;

10) dat de volledige polygraaftest audiovisueel wordt opgenomen, de audiovisuele opnames van de test op een afzonderlijke audiovisuele gegevensdrager worden opgenomen en deze opnames in twee exemplaren worden gefinaliseerd, alsook dat de testgrafieken ter griffie worden neergelegd;

11) dat de resultaten van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT