Koninklijk besluit tot goedkeuring van de zesde wijziging aan het derde beheerscontract tussen de Staat en skeyes, de 21 décembre 2022

Artikel 1. De zesde wijziging aan het derde beheerscontract tussen de Staat en skeyes, opgenomen in bijlage in dit besluit, wordt goedgekeurd.

Art. 2. Dit besluit en zijn bijlage treden in werking op 31 december 2022.

Art. 3. De Minister van Mobiliteit is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE.

Art. N1. Zesde wijziging aan het derde beheerscontract afgesloten op 11 april 2014 tussen de Staat en skeyes

(NOTA : voor de zesde wijziging aan het derde beheerscontract, zie 2022-12-21/18)

Handtekening

Gegeven te Brussel, 21 december 2022.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Mobiliteit,

G. GILKINET

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, inzonderheid artikelen 4 tot 6;

Gelet op de goedkeuring van de Raad van bestuur van skeyes...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT