Koninklijk besluit tot bepaling van het definitieve verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij voor het dienstjaar 2020, van March 31, 2021

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel 1. In toepassing van artikelen 22 en 23 van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, wordt het verdelingsplan van de subsidies van het dienstjaar 2020 van de Nationale Loterij, vastgesteld op 200.000.000 euro, als volgt bepaald:

RUBR. CAT. En euro - In euro
1 MATIERES VISEES DIRECTEMENT PAR LA LOI
MATERIES RECHTSTREEKS DOOR DE WET BEDOELD
1.1 A Caisse nationale des Calamités - Nationale Kas voor Rampenschade PM
1.2 A Coopération belge au développement (DGCD) - Belgische Ontwikkelingssamenwerking (DGOS) 84.708.565
1.3 Entités fédérées - Deelstaten (27,44%)
1.3.1 A Communauté germanophone - Duitstalige Gemeenschap 462.529
1.3.2 A Communauté flamande - Vlaamse Gemeenschap 32.779.452
1.3.3 A Communauté française - Franse Gemeenschap 21.638.019
2 DOTATIONS SPECIFIQUES - SPECIFIEKE DOTATIES
2.1 Institutions et organisations d'intérêt social particulier - Instellingen en organisaties van bijzonder maatschappelijk belang
2.1.1 Croix-Rouge de Belgique - Belgische Rode Kruis
2.1.1.1 B Fonctionnement - Werking 1.514.000
2.1.1.2 C Projet rapatriement de Belges - Project Belgische gerepatrieerden 120.000
2.1.2 B' Centre antipoisons (contribution spéciale) - Antigifcentrum (bijzondere bijdrage) 2.044.930
2.1.3 B' Fondation Roi Baudouin - Koning Boudewijnstichting 9.800.000
2.1.4 B' Child Focus (contribution spéciale - bijzondere bijdrage) 1.259.500
2.1.5 B Fondation Reine Paola - Stichting Koningin Paola 254.000
2.1.6 B' Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations (contribution spéciale) - Interfederaal Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (bijzondere bijdrage) 3.614.909
2.1.7 A Centre fédéral pour l'analyse des flux migratoires, la protection des droits fondamentaux des étrangers et la lutte contre la traite des êtres humains (contribution spéciale) - Federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de mensenhandel (bijzondere bijdrage) 899.786
2.1.8 A Institut pour l'Egalité des Femmes et des Hommes - Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen 96.500
2.1.9 B Mémoire d'Auschwitz - Auschwitz in Gedachtenis 242.000
2.1.10 B Parents d'Enfants Victimes de la Route - Ouders
...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT